Resum de la Junta de Govern del 28 de setembre de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 28 de setembre. S’hi van aprovar, entre d’altres acords, la convocatòria dels ajuts de desplaçament per als alumnes d’infantil i primària. També es van aprovar diversos pressupostos, la major part dels quals, relacionats amb la celebració de la Fira del Vent.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT PER A ALUMNES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

Es convoquen els ajuts de desplaçament per a alumnes d’infantil i primària matriculats a l’Escola Sant Ramon o a la Llar d’Infants Quatrevents. La convocatòria es regirà per les bases que es van aprovar el passat 26 de gener de 2021.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ramblejant SLU

Actuació per a la Fira del Vent

750,00

OH Desaigües 2003

Lloguer de cabines sanitàries

383,40

Actura 12 SA

Actuació per a la Fira del Vent

200,00

Albert Maynou Virgili

Actuació per a la Fira del Vent

470,00

Produir Sports SL

Subministrament de material esportiu

181,94

Benito Urban SLU

Pilones per a la via pública

808,75

Jordi Musquera Castro

Actuació de Pupil·les a la Fira del Vent

3.500,00

Bymedio Submarino Intl.

Lloguer d’equip de so per a la Fira del Vent

1.400,00

Albin Arquitectes

Redacció de la modificació puntual de les normes subsidiàries d’urbanisme per regular energies renovables i línies elèctriques

10.000,00

Montgrins SCCL

Actuació a la Festa Major d’Hivern

5.600,00

Capiol Infrastructure & Asset Management

Estudi de la liquidació del contracte de concessió de servei d’aigua

3.000,00

Capiol Infrastructure & Asset Management

Redacció de l’informe de la intervenció tècnica del servei de concessió d’aigua

1.500,00

Servei d’àpats SL

Servei de càtering per al menjador de la Llar d’Infants Quatrevents

8.775,00

Publicitat Borrell SL

Lloguer de la megafonia per a la Fira del Vent

1.429,48

Happyludic Playground and Urban Equipment

Compra d’un gronxador, un tobogan i taules de pícnic per al Parc La Fàbrica

16.160,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Instal·lació elèctrica a la zona de la bassa i el parc infantil de La Fàbrica

22.793,42

 

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL SOBRE POLÍTIQUES DE JOVENTUT

S’aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de polítiques de joventut per a l’any 2021. El conveni preveu actuacions en els àmbits de salut i prevenció, educació, participació juvenil, cultura i festes i lleure.

CONVENI AMB AGBAR CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

S’aprova el conveni amb l’empresa subministradora d’aigua Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar) per a la creació d’un fons de solidaritat per a persones en risc d’exclusió social.

SEGONA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA DE LA CASA DEL DIRECTOR DE LA FÀBRICA

S’aprova la segona certificació de les obres de rehabilitació de la façana de la Casa del Director de La Fàbrica, per un import de 44.338,90€. Les obres les està realitzant l’empresa Solvetia, que va guanyar la licitació.

ACCEPTACIÓ DE DONACIÓ

S’aprova acceptar la donació que ha fet la Sra. Maria Ferré Calaf, a favor de l’Ajuntament, consistent en un fixador de l’antiga fàbrica Martí, Llopart i Trenchs i documentació del sindicat Comissions Obreres, de l’antiga fàbrica Hijos de Francisco Sans. La donació no està subjecta a cap condició i l’Ajuntament es compromet a custodiar i conservar els documents, efectuar-ne una descripció que en faciliti la identificació i localització i obrir-los a consulta pública.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de canvi de nom de la taxa d’escombraries de l’establiment comercial ubicat a l’estació de Servei que passarà a nom de Societat Catalana de Petrolis S.A.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.B. que demana la baixa de la taxa per l’estada a la Llar d’Infants durant els mesos de setembre i octubre de 2021.

S’aprova la sol·licitud d’E.M.F. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 5945-JMJ, pel fet que és un automòbil híbrid. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances municipals per al 2022.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal