Resum de la Junta de Govern del 28 de setembre de 2017

print pdf

Sessió del 28 de setembre de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 28  de setembre. S’hi va acordar concedir llicència d’activitats per a la festa popular de Sant Remigi, a celebrar el dia 1 d’octubre. També es van aprovar diversos contractes relacionats amb la Fira del Vent.

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

S’acorda concedir a la comissió organitzadora de la festa popular de Sant Remigi la llicència per a l’activitat recreativa extraordinària a celebrar el dia 1 d’octubre al carrer de les Escoles.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ DE PARCEL·LA URBANA

S’atorga a A.R.V. llicència de parcel·lació per segregar la finca registral número 2.576, inscrita al tom 760, llibre 60, foli 2 de la seva propietat. En resulten dues parcel·les de superfície 82,11m2 i 11.067,26m2, respectivament.

 

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA EN PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT

El passat 12 de gener de 2017 es va celebrar subhasta a l’Ajuntament de la finca inscrita al tom 1.886, Llibre 124 de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, foli 64, número 5.952. No va ser alienada i transcorregut el període de sis mesos sense que es rebessin ofertes, es va proposar l’adjudicació per l’import del deute. L’Alcalde, com a president de l’Ajuntament creditor, va manifestar l’interès d’aquest en adjudicarse el bé immoble en qüestió. La finca tenia un tipus inicial en el procés d’alienació de 21.004,30€ i la persona propietària, M.C.M.A. havia contret un deute per quotes d’urbanització de 6.723,24€. El valor de l’adjudicació s’estableix en 6.723,24€.

Així mateix, també en data de 12 de gener, es va celebrar subhasta d’una altra finca inscrita al tom 1.886, llibre 124 de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, foli 94, njúmero 5.962. Tampoc no va ser alienada ni s’han rebut ofertes en el termini de sis mesos i l’Alcalde va manifestar l’interès de l’Ajuntament a adjudicar-se aquest bé immoble. La finca tenia un tipus inicial de 21.004,30 i la persona propietària, E.R.J. havia contret un deute per quota d’urbanització de 3.943,50€. Aquesta quantitat s’estableix com a valor d’adjudicació.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova  la sol·licitud de S.G.A. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 0812-HYZ pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 75% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de N.R.O. de canvi de titularitat d’un nínxol del cementiri municipal.

S’aprova la sol·licitud de M.M.H.G. que li sigui concedit un fraccionament per al pagament dels seus deutes en concepte de taxes i impostos. S’acorda fraccionar-los en dos pagaments.

S’aprova  la sol·licitud d’A.R.J. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-5406-NS pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova  la sol·licitud de M.C.A.R. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-0707-AG pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.F. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 9257-BDH, que va ser donat de baixa definitiva en data 27 de setembre. S’acorda la devolució de la quota proporcional al 4t trimestre de 2017, tal com estableix la normativa vigent.

S’aprova la sol·licitud de R.S.P. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 9717-BDH, que va ser donat de baixa definitiva en data 1 de setembre. S’acorda la devolució de la quota proporcional al 4t trimestre de 2017, tal com estableix la normativa vigent.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca