Resum de la Junta de Govern del 28 de març de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 28 de març. Entre d’altres acords, es va aprovar el plec de clàusules per a l’atorgament de l’explotació del bar de la Piscina Municipal. També es va aprovar la convocatòria d’una borsa de treball per a substitucions d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

S’aprova el plec de clàusules que han de regir l’adjudicació de l’explotació del servei de temporada de bar a les instal·lacions de la Piscina Municipal. L’empresa o persona adjudicatària del servei s’encarregarà del servei de bar i el podrà explotar al seu risc i ventura. També haurà de gestionar els accessos a la Piscina, cobrar les entrades i mantenir les instal·lacions netes i en bon ús. La durada del contracte anirà de l’1 de juny fins al 30 de setembre i es pot prorrogar per temporada fins a tres vegades.

 

BORSA DE TREBALL

S’aproven les bases i la convocatòria per a una borsa de treball d’auxiliar administratiu per cobrir vacants, substitucions i altres contingències temporals. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Ajuntament del Pla per via electrònica o presencialment. El sistema de selecció serà per concurs de valoració de mèrits. Els requisits per prendre part a la convocatòria són tenir el títol d’ESO o bé el graduat escolar o formació professional de primer grau o equivalent. També caldrà posseir el nivell C1 de català o alguna de les titulacions equivalents.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Associació Cultural Actura

Actuació en el marc del Cicle de Teatre

400,00

Serret Electrònica

Sonorització d’espectacle

125,00

Rifer Sistemes

Revisió campanes i rellotge

250,00

Jardineria Rafí

Servei jardineria cementiri

631,00

Jardineria Rafí

Replantada d’arbres

228,00

Mar Cirera Gironès

Servei de manteniment d’App

4.400,00

J.P.C.P. El Fornàs

Obres d’accés al Camp de Futbol

34.297,52

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA per a la canalització per manteniment d’una conducció de gas al carrer Òliba s/n. La quota de l’impost sobre construccions i obres s’estableix en 70€, la taxa d’ocupació de via pública en 0,62€ i la taxa d’abocament de runes en 0,35€. Així mateix, s’estableix una fiança per import de 1.000€.

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Nedgia Catalunya SA per a la canalització de l’escomesa per a subministrament de gas al carrer Vidal i Barraquer, 11. La quota de l’impost sobre construccions i obres s’estableix en 70€, la taxa d’ocupació de via pública en 0,39€ i la taxa d’abocament de runes en 0,35€. Així mateix, s’estableix una fiança per import de 1.000€.

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Schütz Ibérica per a la instal·lació de plaques solars al carrer Esparver Cendrós, 2. La quota de l’impost sobre construccions i obres s’estableix en 10.484,26€ i la taxa de tramitació, en 283,36€.

S’aprova la sol·licitud de T.F.P. per a la construcció d’una tanca al polígon 1 parcel·la 78 de la partida Els Carpis. La quota de l’impost sobre construccions i obres s’estableix en 78,73€.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal