Resum de la Junta de Govern del 28 de juliol de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 28 de juliol. Entre d’altres acords, es van aprovar la concessió de subvencions a les entitats culturals i esportives planenques que organitzin activitats durant l’any 2020. També es va aprovar la constitució de la borsa de treball per cobrir substitucions a la Brigada Municipal.

 

SUBVENCIONS A ENTITATS

S’acorda resoldre la convocatòria de 2020 de subvencions a entitats culturals i esportives que programin activitats esportives i de lleure d’interès local durant l’any 2020.

Les subvencions atorgades es detallen a continuació:

Entitat

Import (€

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria

2.200

Club Patí El Pla de Santa Maria

8.000

Penya Barcelonista El Pla de Santa Maria

1.000

Associació de la Gent Gran

2.000

Escola de Futbol del Pla de Santa Maria

3.800

Club Esportiu El Pla de Santa Maria de futbol

9.000

Club Esportiu Atlètic Pla Veterans

1.500

Associació de Joves del Pla de Santa Maria

500

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria

1.500

Associació Cultural La Barraca

500

Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Escola Sant Ramon

4.300

Associació Fotogràfica UllPla

600

 

La liquidació de la subvenció queda condicionada a la justificació documental del pagament efectiu del doble, com a mínim, de les despeses efectuades pel concepte i import concedit, tal com estableixen les ordenances municipals.

Les entitats C.E. La Xiruca Foradada i Nexus Teatre, que havien presentat sol·licituds en anys anteriors, no ho han fet en aquesta convocatòria.

 

CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

El passat 28 de gener es va publicar la convocatòria de proves per crear una borsa de treball de personal laboral temporal amb la denominació “Operari de serveis”, per cobrir vacants, substitucions i altres contingències a l’Ajuntament del Pla, de manera específica a la Brigada Municipal.

Un cop realitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador ha proposar constituir la borsa de treball amb les persones següents:

M.A.F.F. – 9,28 punts

P.G.L. – 9,13 punts

F.N.R. – 9,07 punts

R.E.R.M. – 8,72 punts.

 

La persona que encapçala la llista, Maria Assumpció Ferré Ferré, s’ha incorporat ja a la Brigada Municipal en tasques de substitució en el moment de publicar aquest resum.

 

SERVEI DE MANTENIMENT DELS AIGUAMOLLS

El passat 16 de juny es va iniciar el procediment per contractar el servei de manteniment dels Aiguamolls del Pla de Santa Maria, per un import de 15.000 euros. En finalitzar el termini, s’ha presentat una única oferta de l’empresa Entral SCCL, que compleix tots els requisits.

Així, s’acorda adjudicar a Entral SCCL el servei de manteniment dels Aiguamolls del Pla per un import de 12.051,60 euros i un termini de dos anys, d’acord amb l’oferta econòmica que ha presentat.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Quibac SL

Revisió de parallamps

155,00

M.M. Nacy Mossinghof

Concert d’Orgue del dia 1 d’agost

500,00

Cerralsa

Instal·lació de bústia

480,00

Obres i Serveis J.P.C.P. El Fornàs

Enderroc de l’edifici de la plaça Jacint Verdaguer, 14

16.500,00

CEOS vzw

Neteja i afinació de l’orgue de l’església de Sant Ramon

4.385,00

Ramblejant S.L.U.

Espectacles diversos per a la Festa Major

6.900,00

Elena Vives Crusells

Lots de fruita per a la Diada de la Gent Gran

3.778,04

Sandra Ferré Calvet

Lots de fruita per a la Diada de la Gent Gran

2.580,00

RèCOP Restauracions

Arranjament dels esgrafiats de la façana de l’Ajuntament del Pla

5.513,00

 

CONVOCATÒRIA D’OBRES DE RESTAURACIÓ D’IMMOBLES DE VALOR CULTURAL

S’acorda concórrer a la convocatòria de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura per a “Execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor cultural” amb el projecte de rehabilitació de façanes de la casa del director de La Fàbrica, actual seu de l’Associació de la Gent Gran del Pla.

 

ADHESIÓ AL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ D’AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS

S’acorda adoptar el model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals aprovat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat, com a eix principal de l’organització de la documentació electrònica i del sistema documental de l’Ajuntament. S’encarrega el servei d’arxiu i gestió documental al Consell Comarcal, que realitzarà les tasques necessàries per a l’adaptació al model.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la instància presentada per Maria Fonts Cucó, com a Presidenta de l’Associació Catesplai Planenc en la qual demana que es tramiti el pagament del conveni signat amb l’Ajuntament per a l’organització del Casal d’Estiu 2020. S’acorda procedir al pagament de la quantitat prevista en el conveni: 14.345,60€.

S’aprova la sol·licitud de M.R.L. que demana que se li revisi la liquidació corresponent a l’impost de circulació del 2020 del vehicle matrícula T-3303-Y, atès que es va donar de baixa a la Prefectura de Trànsit en data 9 de març de 2020. S’acorda retornar-li la part de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t, tal com estableix la normativa.

S’aprova la sol·licitud de M.M.P. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda concedir-li un fraccionament en tres quotes mensuals.

S’aprova la petició de M.M.M.G. que demana una pròrroga per a la presentació de la liquidació de l’IVTNU (Plusvàlua), ja que per problemes aliens a la seva voluntat no ha estat possible realitzar l’escriptura d’acceptació d’herència del seu espòs, traspassat el febrer del present any. S’acorda concedir-li una pròrroga fins el 2 de febrer de 2021.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal