Resum de la Junta de Govern del 28 de febrer de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 28 de febrer. Entre d’altres acords, es va aprovar el projecte del gual de Baiona, que es construirà a la cruïlla del Camí Vell de Vilafranca i el Torrent del Catllar i evitarà el risc d’inundacions a l’accés a la Partida de Baiona en situacions de pluja intensa.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

PROJECTE DEL GUAL DE BAIONA

S’aprova inicialment el projecte per a la construcció d’un gual inundable de formigó a l’encreuament del Camí Vell de Vilafranca amb el torrent del Catllar, en el camí d’accés a la Partida Baiona. El projecte estarà exposat durant 30 dies al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis municipal per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, si s’escau.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’aprova la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades i a persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats esportives i de lleure d’interès públic local durant l’any 2023. El termini de presentació de sol·licituds serà el 30 d’abril. La quantitat prevista en els pressupostos municipals per a aquestes subvencions és de 35.000 euros.

PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES

S’aprova provisionalment el padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a l’exercici econòmic de 2023. El document s’exposarà per un termini de 15 dies hàbils al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis municipal. Si no s’hi presenten esmenes, es considerarà definitivament aprovat. El període de cobrament en voluntària s’estableix de l’1 d’abril al 31 de maig del 2023.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Doublet Ibérica

Materials diversos

640,75

Prodiur Sports

Material esportiu

79,00

Ass. Voluntaris Protecció Civil

Vehicle d’assistència ràpida

140,00

Ambulàncies Egara

Servei d’assistència

500,00

Happyludic Playground and Urban Equipment

Materials per als jocs infantils

42,00

Anton Montserrat Ferré

Reparació de la caldera de l’Escola Sant Ramon

1.631,78

Anton Montserrat Ferré

Descalcificador i sistema d’òsmosi per a la Llar d’Infants

1.195,52

 

CERTIFICACIÓ D’OBRES

S’aprova la vuitena certificació de l’obra “Tancaments i serveis exteriors de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil que haurà d’acollir una residència de gent gran. Els treballs els porta a terme l’empresa Solvetia. La certificació ara aprovada té un import de 66.044,56€.

AJUTS INDIVIDUALS PER AL DESPLAÇAMENT ESCOLAR

S’acorda aprovar individualment cadascuna de les set sol·licituds presentades de diverses persones residents al municipi que demanen un ajut econòmic per al desplaçament d’alumnat d’educació infantil i primària a la llar d’infants Quatrevents o l’Escola Sant Ramon. Els ajuts estan dotats amb imports de 168,69€ o bé de 281,60€, atenent als criteris de valoració que s’especifiquen a les bases.

COMPENSACIÓ DE DEUTES

S’acorda la compensació de diversos deutes entre A.G.E. i l’Ajuntament del Pla. Els deutes de l’Ajuntament són en concepte de lloguer dels terrenys que acullen l’àrea de lleure per a gossos del sud del municipi pels anys 2020 i 2021. Els d’A.G.E, en concepte d’impostos i taxes municipals de diverses anualitats. Atès que la quantitat del deute pendent per ambdues parts és la mateixa (2.400€), s’emeten les corresponents cartes de pagament de deutes compensats.

INSTAL·LACIÓ DE JARDINERES

S’atorga llicència per a l’ocupació temporal de via pública a la Pastisseria La Gormanda per instal·lar dues jardineres davant del número 2 del carrer Onze de Setembre.

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS D’IMPRESSIÓ

S’acorda l’adhesió de l’Ajuntament del Pla a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’equips de impressió multifunció en les modalitats de compra i arrendament amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Així mateix s’acorda aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Girocopi SL / Sistemes d’organització UTE de dos lots d’equips d’impressió multifunció.

DONACIÓ D’UN NÍNXOL

S’accepta la donació de M.F.C. d’un nínxol del Cementiri Municipal.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal