Resum de la Junta de Govern del 27 de setembre de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 27 de setembre. Entre d’altres acords, es va aprovar la construcció d’un monument als donants de sang que estarà situat al Parc de La Fàbrica. També es van aprovar un bon nombre de pressupostos relacionats amb la celebració de la Fira del Vent.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

MONUMENT ALS DONANTS DE SANG

S’aprova la construcció i col·locació d’un monument als Donants de Sang del Pla de Santa Maria, a proposta de l’Associació de Donants de l’Alt Camp. El monument es situarà al Parc La Fàbrica i s’inaugurarà el diumenge 16 d’octubre, en el marc de la Fira del Vent.

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI

S’aprova la convocatòria i les bases que han de regir la selecció, mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, de les places d’Arquitecte i Auxiliar Administratiu, amb caràcter de personal funcionari de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. La convocatòria i el text íntegre de les bases, es publicaran a la seu electrònica, al Portal de Transparència de l’Ajuntament, en el BOPT i, en forma d’extracte, en el DOGC i el BOE, ja que es tracta de places de personal funcionari.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Jardineria Rafí

Subministraments per a la Fira del Vent

122,54

TGD Comunicació

Monòlit per al monument als Donants de Sang

810,00

Datamars Ibérica

Subministrament de material

273,46

OH Desaigues

Lloguer de cabines sanitàries

383,40

Grupo Preving

Protocol d’actuació contra la violència

357,50

Adorns Dalmau

Lloguer Passarel·la

350,00

Publicitat Borrell

Publicitat per a la Fira del Vent

515,33

Associació Enxarranca

Actuació musical per a la Fira del Vent

550,00

Ambulàncies Egara

Servei d’ambulància

208,00

Diari de Tarragona

Publicitat per a la Fira del Vent

995,00

Actura 12 SL

Actuació per a la Fira del Vent

366,29

Ramblejant SLU

Actuació Tàrraco Surfers i músics de carrer per a la Fira del Vent

6.500,00

Violeta Pena Bagés

Espectacle per al sopar de la Fira del Vent

1.200,00

Carpes Guasch

Lloguer de carpes per a la Fira del Vent

2.970,00

Alquienvas

Subministrament de cubells d’escombraries

7.761,60

Prodiur Sport

Porteries de futbol i joc de xarxes

1.296,00

Publicitat Borrell

Sonorització d’actes de la Fira del Vent

1531,25

Events & Firadisney

Lloguer d’estands de la Fira del Vent

12.422,50

Pere Poveda

Placa per al Cementiri Municipal

1.270,00

Seguridad León

Seguretat per a la Fira del Vent

2.528,00

DS Green Transition

Realització de projectes del Centre d’Interpretació, espai polivalent del recinte firal i Museu Agrícola

11.062,50

 

PAGAMENT DE DESPESES DE PIROTÈCNIA A L’ASSOCIACIÓ DIABLES DEL PLA

S’acorda realitzar el pagament de 2.346,69€ a l’Associació Diables del Pla, en pagament de les despeses de pirotècnia en festes i en el marc del conveni entre l’Ajuntament i l’Associació.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova l’onzena certificació i liquidació de l’obra “Rehabilitació de l’estructura de les Naus de la Fàbrica”. Aquesta obra correspon a la primera fase de la restauració de l’antic edifici per tal que pugui acollir una residència de gent gran. Les obres les realitza l’empresa Solvetia. La certificació té un import de 229.827,63 euros.

Així mateix, s’aprova la tercera certificació de l’obra “Tancaments i serveis exteriors de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase del mateix projecte. Els treballs els porta a terme la mateixa empresa i aquesta certificació té un import de 79.756,72€.

CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS

S’acorda concórrer a la convocatòria del Departament de la Presidència de la Generalitat amb el projecte “Millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua del Municipi del Pla de Santa Maria. Aquest projecte té un import d’execució d’1.141.626,30€ i se sol·licita una subvenció de 500.000€, que correspon al 52,99 per cent de l’import sense IVA.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal