Resum de la Junta de Govern del 27 d'abril de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 27 d’abril. Entre d’altres acords, es va aprovar la pròrroga del Pla Local de Joventut del 2019 i l’inici dels treballs per a redactar-ne un de nou. També es va aprovar la modificació del plec de clàusules per a la licitació de les obres d’ampliació del Gimnàs Municipal.

PRÒRROGA DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

S’acorda prorrogar el Pla Local de Joventut de l’any 2019, atesa la situació d’emergència sanitària derivada de la pandèmia, que ha impedit dur a terme la recollida de dades per elaborar una diagnosi sobre la realitat juvenil. Així mateix, s’aprova iniciar els tràmits per elaborar durant l’any 2021 un nou pla que es basarà en una diagnosi actualitzada i concretarà objectius estratègics i operatius.

MODIFICACIÓ DE LA LICITACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS

El passat 23 de febrer de 2021 es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a l’obra d’ampliació del Gimnàs Municipal. Amb posterioritat, s’ha posat de manifest que en el desglossat del pressupost i els seus amidaments es troben errors que poden ser significatius. Per tot plegat, s’acorda rectificar els errors observats en el document tècnic, modificar el contingut amb el desglossat dels pressupostos de cada partida i tornar a publicar el plec al Perfil del Contractant de l’Ajuntament. Així mateix, es torna a iniciar el còmput del termini per presentar ofertes.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

COTSA

Taxació de sol  industrial

950,00

Antoni Montserrat Ferré

Bàcul per a un fanal al polígon industrial

1.564,00

LLICÈNCIA D’OBRES DE LEGALITZACIÓ D’HABITATGE

S’acorda concedir llicència urbanística a J.R.S. i J.T.V. per a la legalització d’un habitatge en planta pis primer i reforma i ampliació de les plantes baixa i primera a l’immoble situat al carrer Santes Creus 3, d’acord amb el projecte tècnic presentat. La quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 2.748,57€ i la taxa de tramitació, en 27,29€.

RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ

El passat 9 de març es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de desinfecció, desinsectació i desratització dels espais públics i dels edificis i equipaments municipals. En data 26 de març, Raül López Álvarez, en representació de Pest Control 2000, va presentar un recurs exposant que el procediment emprat eximeix als licitadors de solvència econòmica i tècnica i que l’aplicació d’un criteri d’adjudicació com és l’experiència en serveis similars, amb una ponderació equivalent a l’oferta econòmica, no és proporcional respecte als principis establerts en la legislació, entre d’altres arguments.

Examinat minuciosament aquest recurs així com la legislació corresponent, s’acorda estimar el recurs i deixar sense efecte l’aprovació dels plecs de clàusules abans esmentats. Així mateix s’acorda iniciar els tràmits per a la redacció d’uns nous plecs de clàusules per a la licitació d’aquest servei.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.J.S. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de C.R.H. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en dotze quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de J.M.T.R. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un ajornament fins al dia 20 de novembre de 2021.

S’aprova la sol·licitud de S.G.P. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 1477-GMN, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud d’E.J.P. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 8066-BMG, en substitució de la que gaudia per al vehicle anterior matrícula 2875-BHR, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal