Resum de la Junta de Govern del 26 d'octubre de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 26 d’octubre. Entre d’altres acords, es va aprovar demanar una subvenció de 50.000 euros al PAM de la Diputació de Tarragona per a rehabilitar la pavimentació i els serveis del carrer Joan Trenchs.

SOL·LICITUD DE DESPESA I INVERSIO AL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)

S’acorda presentar una sol·licitud de subvenció al Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona de 65.462,87€ en concepte de despesa corrent a aplicar en enllumenat públic, parcs i jardins, reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics.

Així mateix, s’acorda sol·licitar l’import de 50.000€ en concepte d’inversió que es destinarà a la rehabilitació de la pavimentació i els serveis del carrer Joan Trenchs

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Olga Trilles Nadal

Despeses per a la Fira del Vent

500,00

Ediciones SL

Calendaris

720,00

 

PRIMERA CERTIFICACIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LES NAUS DE LA FÀBRICA

S’aprova la primera certificació de les obres de rehabilitació de les naus de La Fàbrica, que han d’anar destinades a acollir una residència de gent gran, per un import de 37.870,17€. Les obres les està realitzant l’empresa Solvetia, que va guanyar la licitació.

PRIMERA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS

S’aprova la primera certificació de les obres d’ampliació del Gimnàs Municipal, per un import de 23.557,30€. Les obres les està realitzant l’empresa Construcciones y Reformas Jimaran, que va guanyar la licitació.

TERCERA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA DE LA CASA DEL DIRECTOR DE LA FÀBRICA

S’aprova la tercera certificació de les obres de rehabilitació de la façana de la Casa del Director de La Fàbrica, per un import de 29.796,82€. Les obres les està realitzant l’empresa Solvetia, que va guanyar la licitació.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de L.M.S. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 4655-JVP pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. L’acord tindrà efecte en el padró de l’impost de 2022 i se li aplicarà una bonificació del 40% tal com estableixen les ordenances municipals per a aquell exercici.

S’aprova la sol·licitud de J.R.C. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-7467-AL, pel fet que té una antiguitat superior als 25 anys. L’acord tindrà efecte en el padró de l’impost de 2022 i se li aplicarà una bonificació del 10%, tal com estableixen les ordenances municipals.

En relació a la sol·licitud de C.V.P. que demana donar de baixa de l’IVTM un vehicle de la seva propietat, s’acorda respondre que l’Ajuntament no té competència per donar de baixa vehicles i que aquestes venen comunicades per la Prefectura de Trànsit quan es formalitza el canvi de titular i/o baixa del vehicle. Així mateix, que l’import de l’impost corresponent a l’exercici de 2021 correspon a qui n’era titular en data 1 de gener d’aquest any.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal