Resum de la Junta de Govern del 26 de novembre de 2019

 

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 26 de novembre. S’hi van aprovar, entre d’altres, els plecs de clàusules que han de regir la licitació del servei de bar de la Piscina Municipal durant l’estiu de l’any 2020.

LICITACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

S’aprova el plec de clàusules econòmiques, administratives, particulars i tècniques que regeixen el procediment per adjudicar l’explotació del servei de bar a les instal·lacions de la Piscina Municipal durant l’estiu de 2020. El termini per a la presentació d’ofertes estarà obert fins el pròxim dia 16 de desembre. La documentació es pot descarregar des de la pàgina del Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Infordisa 2.0

Adquisició d’ordinador

682,39

J. Miquel Pérez

Reparació equip calefacció

847,52

Artur Vives

Postals de nadal

323,00

Doublet Iberica

Cinta de balisa i materials per al manteniment dels carrers

622,75

Cia. La Tramoia de Vila-seca

Representació de l’obra “M’esperaràs”

1.000,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’E.P.L. que demana que li sigui concedida una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 9074-DXX, per la seva condició de persona disminuïda. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de M.R.M que li sigui concedida buna bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-9285-GS, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li una bonificació del 10% de la quota a efectes del padró de 2020 de l’impost, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de M.F.C. que va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys soferts arran de dels fets del dia 30 de juny de 2019 a la cantonada del carrer del Vall amb el carrer Mossèn Cabayol. S’han presentat els corresponents informes mèdic i pericial en els quals s’estableix una indemnització de 600 euros. S’acorda, en conseqüència, satisfer aquesta indemnització.

S’aprova la sol·licitud de M.M.P. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxa de recollida d’escombraries. S’acorda fraccionar el pagament en tres mensualitats.

S’aprova la sol·licitud d’A.R.D que demana que es doni de baixa el rebut de taxa d’escombraries del carrer Pujolet 11, 3r, pel fet que es troba deshabitat i no compleix les condicions d’habitabilitat ja que està donat de baixa dels subministraments d’aigua i d’electricitat.

S’aprova la sol·licitud de M.C.G.F. en els mateixos termes de l’anterior, referida a l’habitatge del carrer Berenguer 3.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca