Resum de la Junta de Govern del 25 d'octubre de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 25 d’octubre. Entre d’altres acords, es va aprovar la sol·licitud de subvenció al PAM de la Diputació que inclou una partida per a despesa corrent i una altra per a la remodelació del Centre Cívic.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’acorda presentar sol·licitud de subvenció al Pla d’Actuació Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona en les dues modalitats que aquest ofereix.

D’una banda, per al programa de despesa corrent del 2023, se sol·liciten 65.462,87€. De l’altra, per al programa d’inversions destinades a bens de titularitat municipal, es demanen 112.000,07 euros a dedicar al projecte de rehabilitació “El Centre Cívic del Segle XXI”.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Hako España

Subministrament de material

263,20

Enric Fonts

Material de senyalització

255,00

Maria Elena Pijoan Ferrando

Serveis d’arquitecte municipal de setembre a desembre de 2022

4.000,00

 

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la vuitena i última certificació de l’obra “Canalització de la Rasa del Tudores”. Les obres les ha realitzat l’empresa Cobra i la certificació té un import de 150.172,51 euros.

Així mateix, s’aprova la quarta certificació de l’obra “Tancaments i serveis exteriors de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil que haurà d’acollir una residència de gent gran. Els treballs els porta a terme l’empresa Solvetia i aquesta certificació té un import de 202.303,10€.

REMODELACIÓ DEL CARRER JOAN TRENCHS

S’acorda declarar deserta la licitació de les obres de remodelació del carrer Joan Trenchs, iniciada per la Junta de Govern del 10 de maig de 2022, ja que l’adjudicatari ha renunciat a executar les obres. Així mateix, s’aprova l’expedient de contractació de l’obra mitjançant un procediment negociat sense publicitat.

DEVOLUCIÓ FIANÇA BAR PISCINA

S’aprova la sol·licitud de Josep Maria Miró on demana la devolució de la fiança del bar de la Piscina Municipal, després que se li’n va adjudicar la gestió durant la temporada d’estiu del 2022. L’import de la fiança és de 1.000 euros.

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A NEXUS TEATRE

S’aprova el pagament de la subvenció extraordinària a l’entitat Nexus Teatre per la realització de la Gala dels 25 anys, celebrada el passat 1 d’octubre. L’import de la subvenció és de 1.672,49€.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal