Resum de la Junta de Govern del 25 de maig de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 25 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar la compra d’una finca a la zona de l’Horta per ampliar la zona d’aparcament. També es van concedir els primers ajuts per al desplaçament d’alumnes d’educació infantil i primària.

ADQUISICIÓ D’IMMOBLE

S’acorda adquirir a la Sra. Maria Assumpció Ferré Ferré l’immoble situat al carrer Afores Horta s/n amb referència cadastral 7108105CF5870G0001SX, una superfície de 133 m2 de sol i inscrita al Registre de la Propietat de Valls en el tom 1383 Llibre 98, Foli: 40 Finca 1384. El preu ha estat fixat pel tècnic municipal, en el seu informe de valoració, en 11.743,52€. L’immoble es destinarà al servei d’aparcament municipal.

AJUTS DE DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

El passat mes de gener es va obrir la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculat en els centres del municipi (Escola Sant Ramon i Llar d’Infants Quatrevents). S’han rebut dues peticions i, vist que s’ajusten als requisits establerts, atenent als criteris de valoració especificats en les bases s’acorda atorgar-los els ajuts següents:

A.M.G. – 206,40€

F.N.R. – 195,20€

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Reclams

Material de senyalització

529,73

Imposita Serveis SL

Lloguer de desfibril·lador per a la Piscina

411,14

Servicom

Telefonia per als Serveis Socials

507,00

ICTT SA

Lloguer de garlandes de llums de Nadal

1.000,00

ICTT SA

Elements lluminosos de decoració per al Nadal

9.861,30

Adolfo Pelluz Martorell

Cortines per al Local del Col·lectiu de Dones del Pla

1.740,33

Quim Roca Seguretat SL

Connexió a la Central d’alarmes i manteniment preventiu per al 2021

4.075,04€

La Companyia d’en Verd i la Lila

Representació de “El regust d’un record” al Cicle de Teatre Amateur el 7/11/21

1.150,00

J.Roca SL

Prestatgeries de fusta per al Museu Agrícola

12.270,00

Consulting Técnico Ditecsa SL

Direcció d’obra de rehabilitació de l’estructura i la coberta de La Fàbrica

14.600,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’R.B.A. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en quotes mensuals de 200 euros.

S’aprova la sol·licitud d’S.M.F. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes. S’acorda concedir-li un fraccionament en cinc quotes mensuals.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal