Resum de la Junta de Govern del 25 d'abril de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 25 d’abril. Entre d’altres acords, es va aprovar el pressupost de redactar el projecte d’execució de la futura residència de gent gran. També es va acordar la concertació d’un crèdit de 500.000 euros a 10 anys per finançar les obres de millora i renovació de la xarxa d’aigua.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

PROJECTE EXECUTIU PER A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN

S’aprova el pressupost de Jordi Batista Pujol per redactar el projecte d’execució “Rehabilitació d’edifici municipal per a la creació d’un centre assistencial i d’atenció diürna al municipi del Pla de Santa Maria”, que correspon a la tercera fase de les obres de rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil Martí Llopart i Trenchs per acollir una residència de gent gran. El cost és de 14.800,00 euros més IVA.

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT I CONCERTACIÓ D’UN CRÈDIT A LLARG TERMINI

S’aprova l’expedient de modificació de crèdit per finançar les despeses de millora i renovació de la xarxa d’aigua per un import de 500.000 euros. Els ingressos provenen de la concertació d’un préstec a llarg termini amb el Banc Sabadell.

Per sol·licitar el préstec s’han rebut tres ofertes, de Caixabank, BBVA i Banc Sabadell. Analitzades les tres, la intervenció municipal ha considerat que la més avantatjosa és la de Banc Sabadell, que presenta un diferencial sobre l’euríbor a tres mesos del 0,42%. El termini per retornar el crèdit és de 10 anys i no s’apliquen comissions d’obertura ni d’amortització anticipada.

ADJUDICACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

El 28 de març passat es va aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de temporada de bar a la Piscina Municipal. S’ha presentat una única sol·licitud, de Pedro Martínez Fernandes, que compleix tots els requisits. En conseqüència, se li adjudica l’explotació de l’establiment per una temporada, de l’1 de juny al 30 de setembre, amb possibilitat de pròrrogues successives fins a un màxim de tres.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Obres i Serveis JPCP

Arranjament camí Alió

600,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Subministrament de lluminàries

497,00

Happyludic Playground

Subministrament de mobiliari urbà

282,00

Infordisa 2.0

Contractació de garantia del servidor

590,00

Músics de Catalunya SCCL

Actuació de l’Orquestra Costa Brava durant la Festa Major

8.500,00

Parques y Jardines Fábregas

Pilones per a l’Avinguda Gaudí

975,00

Toldos Zurita SL

Substitució del tendal del Bar de la Piscina Municipal

1.873,00

Andlet Prompla

Diferents arranjaments a la via pública (senyals al carrer La Réria i al Polígon, bancs als camps de petanca, repàs de canals de La Fàbrica i bigues de ferro als contenidors de la Torre de Sta. Maria)

3.300,00

 

CERTIFICACIÓ D’OBRES

S’aprova la desena certificació de l’obra “Tancaments exteriors i serveis de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil que haurà d’acollir una residència de gent gran. Els treballs els porta a terme l’empresa Solvetia. La certificació ara aprovada té un import de 103.571,76€.

S’aprova la segona certificació de l’obra “Remodelació del carrer Joan Trenchs”. Els treballs els porta a terme l’empresa J.P.C.P. El Fornàs. La certificació ara aprovada té un import de 21.857,46€.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal