Resum de la Junta de Govern del 24 de novembre de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 24 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar modificar la planificació del PAM per demanar subvencions per a l’ampliació del gimnàs i la restauració de les façanes de la casa del director de La Fàbrica.

MODIFICACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2020-2023

D’acord amb les bases del Pla d’Acció Municipal (PAM), cada municipi pot incloure en la seva planificació fins a 12 actuacions, fixant-ne un màxim de 3 per anualitat (2 per inversions i 1 per despesa corrent).

L’Ajuntament acorda presentar sol·licitud de subvenció en el programa de despesa corrent per la quantitat de 65.462,87 per a enllumenat públic, parcs i jardins, reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics. Pel que fa al programa d’inversions, es sol·licita un total de 100.000 euros que aniran destinats a la rehabilitació de les façanes de la casa del director de la fàbrica i l’ampliació del gimnàs municipal.

En conseqüència, es presentarà la modificació de la planificació inicial del PAM 2020-2023 segons la sol·licitud detallada.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Gestpons

Amidaments Centre Cívic

850,00

Reclams

Etiquetes adhesives

380,00

Tangram Mobles

Taulell per a la recepció

460,00

Reclams

Felicitacions de Nadal

114,00

David Martínez Amorós

Pintura de cautxú a la coberta del Centre Cívic

5.627,70

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Substitució de les lluminàries del carrer Marquesa de Vallgornera per llums led

14.462,19

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Il·luminació del carrer del Roser, portal i capelleta de la verge del Roser

3.460,00

Bicenox S.C.P.

Instal·lació d’una porta de garatge per donar accés al magatzem de la Brigada Municipal a La Fàbrica

4.990,00

CEOS vzw

Subministrament de tubs per a nous registres de l’orgue de l’església de Sant Ramon

3.656,47

Andreu PromPla SL

Arranjament de la façana de l’edifici de Cal Bessó

14.740,00

 

PLEC DE CLÀUSULES PER AL PROJECTE EXECUTIU DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de redacció del projecte executiu de la residència de gent gran que anirà situada a La Fàbrica. L’import és de 107.621,85 més IVA. El termini de presentació d’ofertes és de 20 dies naturals.

CONVENI PER AL PLA LOCAL DE JOVENTUT

S’aprova el conveni administratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp en matèria de polítiques de joventut. El conveni s’emmarca en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya i compta amb l’aportació de 5.480 euros per part del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’acorda concedir llicència d’obres a l’empresa Ursa Ibérica Aislantes per a la nova instal·lació de depuració de gasos a la nau situada al carrer Rossinyol 4 del Polígon Industrial. El cost de les obres és de 35.087,85 euros. La quota que li correspon per l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 1.298,25€ i la taxa de tramitació, de 60€.

S’acorda concedir llicència d’obres a l’empresa Beautyge SL per a la modificació de les particions interiors d’una nau industrial situada al carrer Oreneta 3 del Polígon Industrial. El cost de les obres és de 16.749,88 euros. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres és de 619,75€ i la taxa, de 60€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de la Fundació Esclerosi Múltiple que demana una col·laboració econòmica pera la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”. S’acorda aportar 200 euros.

S’aproven les sol·licituds de G.P.L. i de M.P.H. que demanen la instal·lació de parades fixes al mercat setmanal per a la venda de productes de l’hort i de llegums a granel i d’altres, respectivament.

S’aprova la sol·licitud d’E.M.F. que demana un fraccionament en el pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament. S’acorda permetre-li fer el pagament en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de D.M.M. que demana un fraccionament en el pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament. S’acorda igualment permetre-li fer el pagament en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de M.C.C.M. que demana un fraccionament en el pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament. S’acorda, com amb les anteriors peticions, permetre-li fer el pagament en tres quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’A.B.M. que demana llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i queda condicionada al compliment de la legislació vigent. La validesa és de cinc anys.

S’aprova la sol·licitud de M.A.F.F. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 9135-CCB, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal