Resum de la Junta de Govern del 24 de maig de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 24 de maig. Entre d’altres acords, es va adjudicar el servei de bar de la Piscina Municipal.

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

El passat 26 d’abril es va aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de bar a la Piscina Municipal. En cop tancat el termini, es van presentar dues proposicions. Una d’elles, presentada per l’Asociación Junior Empresa Keikoa no complia els punts 4 i 6 del plec de clàusules administratives i, per tant, ha estat exclosa de la licitació. Per tant, s’acorda atorgar l’explotació del servei de bar a Josep Maria Miró Berengué, que compleix tots els requisits. El termini de l’adjudicació és de l’1 de juny al 30 de setembre i es pot den fer pròrrogues successives fins a un màxim de tres vegades.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Hit 103

Publicitat Terrasses Musicals i Festa Major

450,00

RAC1 i RAC105

Publicitat Terrasses Musicals i Festa Major

450,00

Ematsa

Anàlisi de l’aigua de la piscina

230,00

Reciclats Contesalp

Recollida i gestió de residus

925,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Manteniment de la Piscina Municipal durant l’estiu de 2022

6.589,00

Serret Electrònica

Videoprojector per a la Sala de Plens de l’Ajuntament

1.690,49

 

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la vuitena certificació de l’obra Rehabilitació de l’estructura de les naus de la Fàbrica, que porta a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació té un import de 91.885,03, IVA inclòs.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.T.G. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament dels deutes pendents en quotes mensuals de 250,00€.

S’aprova la sol·licitud d’A.A.A. que demana una exempció del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 64-KML, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent. L’exempció s’aplicarà a partir del padró de l’impost de l’any 2023.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal