Resum de la Junta de Govern del 23 de novembre de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 23 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar contractar el document inicial estratègic per a la modificació de les normes subsidiàries referides a la instal·lació d’energies renovables. També es va aprovar la segona certificació de l’obra de rehabilitació de les naus de la Fàbrica (a la foto).

INICI DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES SOBRE ENERGIES RENOVABLES

S’acorda contractar l’elaboració del Document Inicial Estratègic per a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria quant a les instal·lacions d’energies renovables. El document forma part dels tràmits per a l’avaluació ambiental dels plans i programes urbanístics. Els treballs s’encarreguen a l’empresa Consulting Técnico Ditecsa S.L. que ha presentat un pressupost de 4.200 euros més IVA.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Solvetia

Mallorquines casa director de La Fàbrica

819,03

Reclams

Postals de Nadal

159,60

Hermex

Subministraments diversos per a la Llar d’Infants

144,51

Movipark Events

Actuació per al Parc de Nadal

980,00

GS Ofimàtica

Cadires d’oficina

969,00

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la segona certificació de l’obra de rehabilitació de les naus de la fàbrica, que duu a terme l’empresa Solvetia, guanyadora de la licitació corresponent. Aquesta certificació ascendeix a la quantitat de 52.483,14€, IVA inclòs.

AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT

S’aprova la sol·licitud presentada per Cristina Mejías Mancheño que demana que se li autoritzi la compatibilitat del lloc de treball com a funcionària de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria amb les funcions de tasques administratives de comptabilitat a l’Ajuntament dels Pallaresos.

PRÒRROGUES DE CONTRACTES

S’acorda prorrogar els contractes que es relacionen a continuació.

Servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics a Celine Rafí Ballet, guanyadora de la licitació corresponent i adjudicat en data 15 d’octubre de 2019, per un període de dos anys més, tal com s’establia en la convocatòria. La data de finalització serà el 30 d’octubre de 2023.

Servei de direcció de comunicació a Montserrat Milian Batista, guanyadora de la licitació corresponent i adjudicat en data 17 de setembre de 2019, per un període de dos anys més, tal com s’establia en la convocatòria. La data de finalització serà el 30 de setembre de 2023.

Servei de gestoria i assessorament laboral, a l’empresa Redis Conca SL, guanyadora de la licitació corresponent i adjudicat en data 12 de novembre de 2019, per dos anys més, tal com s’establia en la convocatòria. La data de finalització serà el 30 de novembre de 2023.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.J.I.H., que demana una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 9714-GYW, en substitució de la que gaudia pel seu vehicle anterior, matrícula T-3988-BB, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud presentada per Manuel Martín Serrano que demana llicència per a la instal·lació d’una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de productes d’alimentació.

S’aprova la sol·licitud de canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal, que estava a nom de B.L.H. i passarà a titularitat de J.E.M. Així mateix, s’aprova la sol·licitud de canvi de nom d’un altre nínxol que passarà a nom de J.E.M. Ambdues peticions s’acompanyen de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de J.A.G., que demana una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 6035-LMB, en substitució de la que gaudia pel seu vehicle anterior, matrícula T-2144-AT, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de M.A.A.M. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 1803-LNB, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal