Resum de la Junta de Govern del 23 de març de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 23 de març. Entre d’altres acords, es van aprovar les bases de la convocatòria de subvencions per a entitats, per organitzar activitats esportives i de lleure. També es van aprovar les bases del XXIV Concurs Literari “Vila del Pla”.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’aprova la convocatòria d’ajuts i subvencions a entitats privades i a persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats esportives i de lleure d’interès públic local durant l’any 2021. El termini de presentació de sol·licituds serà el 31 de maig. La quantitat prevista en els pressupostos municipals per a aquestes subvencions és de 35.000 euros.

 

XXIV CONCURS LITERARI “VILA DEL PLA”

S’aproven les bases del XXIV Concurs Literari “Vila del Pla”, amb algunes modificacions sobre les edicions precedents. Així, hi haurà una única modalitat de narrativa i tres categories: 3r i 4t de primària, 5è i 6è de primària i nois i noies d’ESO. A més, per participar al concurs caldrà estar empadronat al Pla o bé tenir-hi una segona residència. Amb aquestes modificacions l’Ajuntament vol afavorir la participació de nens i nenes i nois i noies del poble i incentivar el gust per l’escriptura i la creació literària. El lliurament de premis es farà coincidir amb el final del curs escolar.

 

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DELS CARRERS PUJOL I BALMES

S’aprova l’execució de les obres de renovació de la xarxa d’aigua als carrers Pujol i Balmes. El cost de l’obra al carrer Pujol és de 10.798,47 euros, mentre que al carrer Balmes tindran un cost de 10.203,84 euros. S’acorda que el pagament de totes dues sigui amb càrrec al fons de reposició del servei d’aigua i es notifica a la concessionària del servei municipal d’aigua, l’empresa Agbar.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Servicom

Sanejament armari de telecomunicacions

275,00

Chubb Iberia SL

Revisió d’extintors

61,18

Roc Produccions BCN

Espectacle “Somnis de Sorra” per a la Diada de Sant Jordi

1.600,00

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals, amb un import de 118.580 euros, IVA inclòs, i una durada de dos anys. El termini de presentació d’ofertes es fixa en 15 dies naturals des de la publicació de la convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament.

 

PAGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS

S’acorda fer el pagament de les subvencions que es relacionen a continuació, corresponents a la convocatòria 2020:

Penya Barcelonista del Pla de Santa Maria – 1.000 euros

Associació Cultural La Barraca – 500 euros

Col·lectiu de Dones del Pla de Santa Maria – 1.500 euros

AMIPA Escola Sant Ramon – 4.300 euros

Coral Parroquial del Pla de Santa Maria – 677,68 euros

Totes les entitats han presentat la documentació corresponent amb la justificació de les despeses realitzades.

 

APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS DE PLUSVÀLUA

S’aproven les liquidacions de plusvàlua (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) des de la número 1.125 a 1.175, ambdues incloses. Són un total de 51 liquidacions que ascendeixen a la quantitat d’11.441.05 euros. Les liquidacions es trameten a BASE-Gestió d’Ingressos Locals, per tal que les posi al cobrament.

 

ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PP7

S’acorda acceptar la cessió de les obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions de la unitat d’actuació del Pla Parcial PP7. Les obres compten amb l’informe favorable del tècnic municipal.

 

DEVOLUCIÓ D’AVAL

S’acorda el retorn a l’empresa Nedgia Catalunya S.A. de l’import de 69 euros que va dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament en data 26 de novembre de 2018 pel concepte de garantia exigible per respondre a l’execució d’obres.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.E.M.M. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 0123-LJC, pel fet que es tracta d’un vehicle híbrid. S’acorda concedir-li la bonificació del 65% en la quota de l’impost, prevista a les ordenances municipals, amb efectes del padró de 2022.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal