Resum de la Junta de Govern del 23 de maig de 2023

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 23 de maig. Entre d’altres acords, es van aprovar els plecs de clàusules per a la licitació de les obres de la tercera fase de la residència de gent gran i del gual en el punt d’accés a la Partida Baiona pel camí vell de Vilafranca.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

PLECS DE CLÀUSULES DE LA TERCERA FASE DE LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la contractació de l’obra “Projecte de rehabilitació d’edifici municipal per a la creació d’un centre residencial i d’atenció diürna”, amb un import de 3.038.630,41€, IVA inclòs. El projecte de l’obra ha estat aprovat amb anterioritat.

PLECS DE CLÀUSULES DEL GUAL DE BAIONA

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per la contractació de l’obra “Projecte per la construcció d’un gual inundable de formigó al camí vell de Vilafranca en el seu creuament amb el torrent del Catllar”. L’import de licitació s’estableix en 95.450,41, IVA inclòs.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ematsa

Analítiques de l’aigua de la Piscina Municipal

414,00

Montgrins SCCL

Actuació a la Festa Major d’Hivern

5.800,00

Gasque Fusteria SL

Substitució de les làmines de fusta de la pista del Pavelló Poliesportiu

1.910,20

Josep Maria Baldrich Cos

Pintura de jocs al pati de l’Escola Sant Ramon

1.369,09

Josep Maria Baldric Cos

Pintura de la pista esportiva del pati de l’Escola Sant Ramon

1.876,28

JPCP El Fornàs SL

Arranjament dels trams finals dels camins d’Alió i del Pas del Pujol

9.000,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

Es concedeix llicència d’obres a Tomás Alguacil Cubero, en representació de Timeo Danatos SL, per realitzar la construcció de dos habitatges unifamiliars al carrer Rec de la Bassada 48-50, d’acord amb el projecte tècnic presentat. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 5.753,87€ i la taxa de tramitació en 155,51€.

Es concedeix llicència d’obres a l’empresa Ursa Ibérica Aislantes per a la modificació de la línia Thermowelding de l’establiment XPS al carrer Rossinyol, 4. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 1.17,43€ i la taxa de tramitació, en 60€.

LICITACIÓ DE LA VENDA DE L’IMMOBLE SITUAT A L’AVINGUDA GAUDÍ

S’aprova la licitació mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de l’immoble situat a l’Avinguda Gaudí, d’una superfície de 2.470,33 m2, a la cruïlla de l’Avinguda Gaudí amb el carrer de Santes Creus. Aquest immoble, de propietat municipal, està classificat com a sòl urbà consolidat amb qualificació d’equipament. Amb la venda d’aquesta finca, l’Ajuntament pretén contribuir a fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, atès que existeix un dèficit important d’oferta comercial. També es pretén pal·liar en part la desocupació amb la posada en funcionament del centre comercial que es construeixi en aquests terrenys objecte de la venda. S’ha previst que es doni ocupació a un mínim de 20 persones. A la vegada, l’operació possibilitarà obtenir ingressos econòmics que es destinaran a finançar les obres de la tercera fase de la Residència de Gent Gran. Aquest acord queda subordinat a l’informe favorable de la Direcció General d’Administració Local, que està pendent de ser emès.

SOL·LICITUDS D’ESPAIS

S’aprova la sol·licitud de Ramon Fonts Ferrer, en representació del Centre Excursionista La Xiruca Foradada, que sol·licita autorització per utilitzar el Centre Cívic el proper 3 de juny per dur a terme una assemblea de l’entitat.

S’aprova la sol·licitud de Josep Silvestre Solé, en representació de la candidatura Compromís pel Pla a les eleccions municipals, que demana l’autorització del recinte de La Fàbrica per fer un acte electoral el divendres 26 de maig.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal