Resum de la Junta de Govern del 23 de juliol de 2019

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 23 de juliol. S’hi va aprovar la concessió de subvencions a entitats que organitzen activitats esportives i de lleure d’interès públic local. També es van aprovar diversos pressupostos, la major part dels quals corresponents a activitats de la Festa de les Neus i la Festa Major.

 

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

El passat 15 d’abril va vèncer el termini perquè les entitats privades i persones físiques que programin activitats esportives i de lleure d’interès públic local sol·licitessin una subvenció a l’Ajuntament. Vistes les peticions rebudes, s’atorga la concessió dels imports següents:

 

Entitat

Import

Amipa Escola St. Ramon

     4.300,00 €

Associació de Joves

         500,00 €

Associació de la Gent Gran

     2.000,00 €

C.E. La Xiruca Foradada

     2.000,00 €

Club Esportiu El Pla

     6.700,00 €

Club Esportiu Veterans

     1.100,00 €

Club Patí

     6.000,00 €

Col·lectiu de dones

     1.000,00 €

Coral Parroquial

     2.100,00 €

Escola de Futbol

     3.800,00 €

La Barraca

         400,00 €

Nexus Teatre

         800,00 €

Penya Barça

     1.000,00 €

Associació Fotogràfica UllPlà

         600,00 €

 

 

Les quantitats són les mateixes que es van concedir en la convocatòria del 2018 amb quatre excepcions. S’ha incrementat en 700 euros la subvenció concedida al Club Excursionista La Xiruca Foradada, ja que enguany celebra el seu 25 aniversari. També s’ha incrementat en 200 euros la subvenció de l’Amipa de l’Escola Sant Ramon i en 100 euros cadascuna les de l’Associació de la Gent Gran i de la Penya Barça, atès el major volum d’activitat previst.

Les entitats Club Ciclista del Pla de Santa Maria i l’aeroclub Veles i Vents no han presentat sol·licitud de subvenció en aquesta convocatòria.

El total assignat en concepte de subvencions és de 32.300 euros i supera la quantitat de 25.000 euros que s’havia consignat en el Pressupost Municipal, per la qual cosa caldrà fer una transferència de crèdit en el moment oportú.

 

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

S’acorda presentar una sol·licitud de subvenció, per import d’11.000 euros, al Programa de Garantia Juvenil, joves en pràctiques 2019, amb el projecte “Contractació de joves en pràctiques al Pla de Santa Maria. El programa subvenciona la contractació de treball en pràctiques durant un període de 6 mesos a jornada completa persones menors de 30 anys que estiguin en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d’un certificat de professionalitat, així com complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte en pràctiques. També caldrà que estiguin inscrits en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil i constar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Godó Stragegies

Publicitat a RAC1 i RAC105 per la Festa Major

500,00

Anton Guasch Huguet

Subministrament de bandera per a la façana de l’Ajuntament

108,00

Diari de Tarragona

Publicitat de la Festa Major

1.000,00

Wild Cherries Dixie

Actuació de Dixieland a la Réria per la Festa Major

700,00

Cool Fiction

Actuació el dia 14 d’agost en el marc de la Festa Major

1.000,00

Basilisc de Valls

Actuació en la Cercavila del 14 d’agost en el marc de la Festa Major

500,00

Roc Gelonch S.A.

Subministrament de portes per al pipican

654,97

Datots S.L.U.

Publicitat a Les Gralles per la Festa Major

100,00

9 Stil

Actuació el 3 d’agost en el marc de la Festa de les Neus

450,00

Adolfo Pelluz Martorell

Reparació de cortines de les oficines de l’Ajuntament

110,00

Orquestra Montgrins

Actuació el 6 de gener de 2020, en el marc de la Festa Major d’Hivern

5.500,00

Serveis Vials del Vallès

Senyalització vertical per al Polígon Industrial

1.314,00

Exercycle S.L.

Màquines d’exercici cardio-respiratori per al Gimnàs Municipal

8.476,00

Anigami Aventura S.L.

Tobogan d’aigua per al dissabte 17 d’agost, en el marc de la Festa Major

1.800,00

Serret Electrònica

Monitor multimèdia per a les visites guiades a l'església de Sant Ramon

4.057,00

Happyludic Playground and Urban Equipment

Seients per a bancs i dintell de frenada de la tirolina del Parc La Fàbrica

595,00

Ramblejant S.L.U

Concert de Joan Reig en el marc de la Festa de les Neus

1.350,00

Roger Hernández Mateu

Festa de l’Escuma el 15 d’agost en el marc de la Festa Major

350,00

 

CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DEL CENTRE CÍVIC

Es desestima el pressupost presentat per Andlet Prompla, per import de 32.860,00 euros, sense IVA, per a la realització de les obres de reforma del Centre Cívic. La Junta de Govern acorda que es revisarà la contractació d’aquest servei amb l’objectiu de fer-hi millores, tant en l’objectiu com en el procediment.

 

AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT

S’acorda autoritzar la Sra. Montserrat Oliva Boada la compatibilitat de l’activitat privada com a arquitecta i com a arquitecta municipal de l’Ajuntament de Montferri amb la que desenvolupa com a arquitecta municipal del Pla de Santa Maria, amb una jornada parcial de 7 hores setmanals, de conformitat amb el que estableix la legislació.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la instància de M.Q.B. en la qual demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2019 corresponent al turisme matrícula T-9177-N atès que va ser donat de baixa el passat 27 de febrer. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la instància presentada per T.R.G. sol·licitant que se li concedeixi un fraccionament, en tres mensualitats, per fer el pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos.

S’aprova la instància de M.C.M.C. en demanda d’autorització per a la prestació del servei de taxi mitjançant el vehicle matrícula 8842KVG en substitució del vehicle matrícula 0384FXJ, al qual se li va concedir llicència municipal per al servei en data 4 de novembre de 2004.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca