Resum de la Junta de Govern del 23 de gener de 2018

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 23 de gener. S’hi van aprovar diversos pressupostos, entre els quals, el d’adquisició dels jocs infantils que van ser escollits en la votació popular duta a terme durant la passada Fira del Vent. Es tracta dels jocs denominats “Travessia” i “Estora”. També es va aprovar el pressupost per a la barana metàl·lica que protegirà les noves voreres del carrer del Vall, en els trams a banda i banda del nou carrer Mn. Josep Cabayol.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Happy Ludic SL

Jocs infantils per al Parc La Fàbrica

14.990,00

CCG Metal SL

Barana per al c/ del Vall

16.991,10

Pintures Baldrich

Manteniment durant el 2018 del Cementiri Municipal

1.990,44

Andreu Proycon SL

Reconstrucció de mur al c/ Ordidors

370,00

Fundació Santa Maria de Siurana

Curs de monitors de lleure infantil i juvenil

3.980,00

Chubb Iberia  SL

Revisió serveis contra incendis 2018

999,97

Infordisa S.A.

Equipament informàtic

219,00

Philaqua SCP

Extracció de fangs de la depuradora de la Torre de Santa Maria

500,00

Instal·lacions Antoni Montserrat

Instal·lació a la depuradora de la Torre de Santa Maria

834,51

Fundació Ginac

Servei de manteniment durant el 2018 dels Aiguamolls

5.145,48

 

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’aprova la sol·licitud de Rafael Sans Parés, en representació de l’empresa CESPA, en la qual demana la devolució de l’aval per import de 2.565 euros que va dipositar com a garantia per a les despeses d’execució del servei de neteja dels centres i dependències municipals.

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de Sergi Rebollo Ardila, en representació de l’empresa Hormipresa Nec S.L. en la qual sol·licita una llicència per a realitzar obres d’ampliació de la nau existent. L’ampliació quedaria emplaçada al carrer Picot 1 del polígon industrial PP1. La quota de l’impost de construccions té un import de 2.411,40 euros i la taxa de tramitació, 65,17.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de llicència per instal·lar una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de pesca salada, caramels i olives presentada per Miguel Aliaga Soria.

S’aprova la sol·licitud de M.M.F. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-4636-X pel fet que es tracta d’un automòbil de més de 25 anys d’antiguitat. S’acorda concedir-li una bonificació del 50% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud presentada per M. Josepa Milà Prats com a secretària de la Penya Barça del Pla de Santa Maria en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que va ser concedida en el seu dia a l’entitat per un import de 800 euros.

S’aprova la sol·licitud de M.A. que li sigui concedida una bonificació del 100% en l’impost de vehicles per al seu turisme matrícula B-6073-VZ atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca