Resum de la Junta de Govern del 23 d'agost de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 23 d’agost. Entre d’altres acords, es va aprovar la concessió de les Beques Universitàries del curs 2021-22 i un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal que permetrà dur a terme tasques de neteja viària, jardineria bàsica i recuperació d’àrees de lleure.

BEQUES UNIVERSITÀRIES

S’acorda, a proposta de la Comissió Avaluadora, concedir les Beques Universitàries de l’Ajuntament del Pla per al curs 2021-22 a David Rull Sallés i a Núria Fonts Anglès. Tots dos van començar els seus estudis universitaris el curs que ara ha finalitzat, després de completar el Batxillerat. Les beques estan dotades amb 500 euros cadascuna.

Les bases preveuen atorgar-ne una a un estudiant que hagi arribat a la universitat per la via de Batxillerat i una altra a un estudiant procedent de Cicles de Grau Superior. En no haver-hi cap candidat d’aquesta última modalitat, s’ha optat per destinar l’import a una segona beca de l’altra.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i el Consell Comarcal de l’Alt Camp per executar el projecte d’experiència laboral “Neteja viària i recollida de residus” en el marc del programa Treball i Formació 2022, adreçat a persones aturades. L’Ajuntament farà una aportació de 1.058,94€ i el SOC aportarà 9.717,00€ per a una durada de sis mesos. Les actuacions a realitzar seran de neteja viària del municipi, tasques de jardineria bàsica, neteja i manteniment de senders i recuperació d’àrees de lleure.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ariadna Fàbregas Navarrete

Subministrament de banderes

96,00

Sergi Casero Baena

Videomapping per a la Fira del Vent

3.550,00

Antiga Casa Manuel Estalella

Pirotècnia per als Diables del Pla

894,24

Masia del Pla SL

Càtering per a la Paella Popular de l’11 de setembre

1.964,00

 

MESURES PER A LA SOSTENIBILITAT

S’aprova l’aplicació del Reial Decret Llei 3/22 d’1 de març, de mesures per a la millora de la sostenibilitat del transport de mercaderies per carretera i del funcionament de la cadena logística. Aquest decret també preveu una revisió de preus excepcional en aquells contractes d’obres que hagin estat adjudicats pel sector públic i que es trobin executant-se en el moment que entri en vigor. Aquests contractes es podran revisar fins a un 20% del seu preu d’adjudicació quan s’acrediti un impacte directe per la pujada de preus en materials siderúrgics, bituminosos, alumini o coure.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud d’Ursa Ibérica Aislantes que demana llicència per a la substitució de la xemeneia i el sistema de depuració al carrer Rossinyol 4 del Polígon Industrial.  La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 4.933,92€ i la taxa de tramitació en 133,35€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.H.U. que demana una parada fixa al mercat setmanal per a la venda de productes tèxtils.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal