Resum de la Junta de Govern del 22 de novembre de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 22 de novembre. Entre d’altres acords, es va aprovar la convocatòria i les bases per al concurs oposició que ha de servir per estabilitzar les places de les persones que treballen en el servei de neteja de l’Ajuntament. També es van concedir llicències per a dues noves parades al mercat setmanal.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL FIX

S’acorda la convocatòria i les bases que han de regir la selecció mitjançant concurs-oposició de tres places de personal laboral fix amb la categoria d’operari de neteja. La convocatòria s’emmarca en el procés d’estabilització de l’ocupació temporal i es publicarà en el portal de transparència de l’Ajuntament, en el BOPT i, en extracte, en el DOGC. Així mateix, es notificarà a les persones que ocupen les places convocades, amb la indicació que aquestes són les que estan ocupant provisionalment i que poden participar en la convocatòria.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Salter Sport

Material per a la maquinària del gimnàs

240,00

Gràfiques DARC

Subministrament de materials

148,30

Artur Vives SAU

Subministrament de materials

199,00

Aerobic & Fitness

Material per a les activitats dirigides del gimnàs

933,13

 

SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DE LA CANALITZACIÓ DE LA RASA DEL TUDORES

L’empresa Cobra Instalaciones Y Servicios, adjudicatària de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores ha presentat una sol·licitud en data 17 d’octubre en la que demana la revisió excepcional de preus del contracte d’obres segons es preveu en el decret-llei 3/2022 de 31 de març de mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències de la pandèmia del còvid 19 i la guerra d’Ucraïna.

Un cop examinada la sol·licitud i els fonaments jurídics d’aplicació, s’acorda desestimar-la atès que no es donen les circumstàncies establertes per l’esmentat decret-llei.

NOVES PARADES AL MERCAT MUNICIPAL

Es concedeixen llicències per a la instal·lació de parades fixes al mercat setmanal municipal a Maria Pilar Ortiz Ortega –productes d’alimentació– i Joan Roquet Jalmar Palmines –roba, complements i articles diversos­–.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal