Resum de la Junta de Govern del 22 de maig de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 22 de maig. Entre d’altres acords, es va aprovar la relació classificada d’empreses licitadores a les obres de reforma del carrer Anselm Clavé. També es va aprovar el projecte de regeneració dels terrenys forestals situats darrere el Cementiri Municipal que van ser buidats durant la construcció de l’autopista AP-2.

LICITACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DEL C/ ANSELM CLAVÉ

El projecte de remodelació del carrer Anselm Clavé es va aprovar en la Junta de Govern del passat 17 d’abril, per un import de 153.320,54 euros, IVA inclòs. Després de l’anunci de licitació, s’han presentat un total de 14 licitadors, tots els quals han estat admesos.

La mesa de contractació es va reunir el 17 de maig per valorar les ofertes i proposar la relació classificada. En primera posició va quedar Covan Obres Públiques S.L. que va obtenir la màxima puntuació (100 punts) amb un pressupost de 110.697 euros.  L’empresa té ara un termini de deu dies habils per presentar les garanties i justificacions necessàries abans que se li adjudiqui definitivament l’obra.

PROJECTE DE REGENERACIÓ DE TERRENYS FORESTALS

S’aprova inicialment la documentació tècnica del projecte de regeneració de terrenys forestals elaborat per la Consultora Tècnica Ditecsa S.L. El projecte fa referència al la zona situada darrere el Cementiri Municipal, a prop de l’autopista. Concretament són els terrenys, actualment de propietat municipal, que es van buidar quan es va construir la via ràpida a la dècada de 1970. El projecte té un pressupost d’execució de 67.342 euros, IVA inclòs. El projecte queda en exposició per un període de 30 dies, passats els quals, si no hi ha al·legacions, es considerarà definitivament aprovat.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Servel Ascensores

Reparació de l’ascensor del local de l’Associació de la Gent Gran

533,47

Viñas-Montserrat DA , SCP

Disseny d’un quadern infantil sobre el Pla

1.275,00

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat, SL

Reparació del quadre elèctric del Pavelló Poliesportiu

3.583,12

Instal·lacions Antoni Montserrat

Instal·lació de lavabos al recinte de la Fabrica

11.216,40

Artur Vives , SAU

Impressió de les entrades per a la Piscina Municipal

217,80

Servicom &Wintic

Instal·lació de wi-fi als Serveis Socials

338,00

Ivemon Ambulacies Egara SL

Servei d’ambulància per a la Cursa Ciclista de la Festa Major

170,00

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la instància del Servei Territorial de Trànsit que demana autorització per a la prova ciclista XXX Marxa Cicloturista Sant Magí, que tindrà lloc el dia 17 de juny.

S’aprova la sol·licitud de J.M.B. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu turisme matrícula 4316-KCK, pel fet que es tracta d’un vehicle híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 75%, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.C. que li sigui concedida una exempció del 100% en l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1094-JPJ, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud de J.M.C. que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícula B1330-ML atès que va ser donat de baixa el passat 21 de març. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la sol·licitud de J.B.B. en representació de l’empresa Philaqua SCP que demana que se li revisi la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícule 6229-DKH, que va ser donat de baixa en data 19 de febrer. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t, tal com estableix la normativa.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca