Resum de la Junta de Govern del 22 de juny de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 22 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar el plec de clàusules per a la contractació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores. També es va aprovar la contractació de la direcció d’aquesta obra a l’empresa Acció-2 Enginyers.

CONTRACTACIÓ DE LA CANALITZACIÓ DE LA RASA DEL TUDORES

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores, amb un import de 1.009.959,52€, IVA inclòs, i un termini d’execució de tres mesos. El termini per a la presentació d’ofertes s’estableix en 15 dies naturals des de la publicació al Perfil del Contractant.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Associació Cultura Actura

Concert de Krregades de Romanços el 26 de juny

600,00

Insignias Corts SL

Subministrament de trofeus

124,00

Reus Esport i Lleure

Manteniment del Camp de Futbol

675,00

Christian Mesa – Ivo Santino

Taller d’Skate

300,00

Grup de Teatre Fila Zero

Representació de l’obra “Divorciades, Evangèliques i Vegetarianes” el març de 2022 dins el cicle de teatre amateur

800,00

Bymedio Submarino Internacional

Actuació de la banda “Doctor Prats” el 14 d’agost en el marc de la Festa Major

10.000,00

Events 91 Josep Pera

Equip de sonorització per al concert de la banda “Doctor Prats”

2.430,00

Happyludic Playground & Urban Equipment

Instal·lació d’una font, un banc i altre material a l’àrea de lleure per a gossos

994,00

Juan José Soler Muñoz

Servei d’agent cívic durant els mesos d’estiu de 2021

4.488,00

Enric Fonts i Ferrer

Arranjament de la tanca dels aiguamolls

3.484,40

Acció-2 Enginyers SCP

Direcció de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores

14.660,00

 

ADHESIÓ AL CONTRACTE DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

S’acorda l’adhesió de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria al contracte de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya per una durada de dotze mesos a partir de l’1 de juliol de 2021, període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun. Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la pàgina web de l’Associació Catalana de Municipis. Els preus del contracte seran actualitzats d’acord amb el que es preveu en el plec de clàusules administratives del procediment.

LLICÈNCIA D’OBRES

S’acorda concedir llicència urbanística a l’empresa Andreu Proycon SL per realitzar obres de construcció de 5 habitatges unifamiliars al carrer Mercè Rodoreda, números 18 al 26, segons el projecte tècnic presentat i que ha obtingut l’informe tècnic favorable. La quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 22.530,67€, la taxa de tramitació en 600,00€ i la taxa per ocupació de via, en 1.310,40€.

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’acorda retornar a Simon Rubio Valls, en nom de l’empresa Bosir SA l’aval de 2.220,50€ que va dipositar el 7 d’agost de 2018 pel concepte de garantia exigible per a l’execució de l’obra de construcció de la vorera del carrer de les Escoles.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.T.F.M. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de M.P.B.A. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de R.B.A. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de Y.P.L. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula B-6642-PS pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que determinin les ordenances fiscals per al padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud de M.T.C.B. que demana que li sigui revisada la liquidació de l’Impost de Vehicles corresponent al de la seva propietat amb matrícula T-4080-AT, que va ser donat de baixa a la Prefectura de Trànsit el març de 2021- S’acorda la devolució de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2021, tal com determina la normativa vigent.

S’aprova la sol·licitud de R.S.V. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 3965-BST, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal