Resum de la Junta de Govern del 21 de juny de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 21 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Catesplai Planenc per a la realització del Casal d’Estiu de 2022.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CATESPLAI

S’aprova el conveni entre el Catesplai Planenc i l’Ajuntament del Pla per dur a terme les activitats del Catesplai Planenc. L’activitat tindrà lloc durant el mes de juliol, a les instal·lacions del recinte firal, a l’antiga fàbrica tèxtil.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Infordisa 2.0

Ampliació garantia

24,60

Infordisa 2.0

Lectors de targetes

43,34

Isern Cortines

Cortines

156,00

Bureau Veritas Inspección y Testing

Inspecció de la xarxa elèctrica de baixa tensió

269,64

Artur Vives

Entrades per a la piscina

440,00

Isern Cortines

Cortines per al gimnàs

1.200,00

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per Vogelsang SL per realitzar obres per distribuir un espai d’oficines i serveis higiènics a la nau existent al carrer Falcó, 10. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es determina en 895,77€ i la taxa de tramitació, en 24,21€.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la novena certificació de l’obra Rehabilitació de les naus de la Fàbrica, que porta a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació té un import de 106.101,27 IVA inclòs.

COMPENSACIÓ DE DEUTES

Atès que l’Ajuntament del Pla de Santa Maria és deutor a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios de la quantitat de 107.834,69€ corresponents a la setena certificació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores i que l’empresa deu a l’Ajuntament el dipòsit de la garantia, mitjançant retenció d’un 5% en el preu de l’import de cada certificació de l’obra executada, per un import de 34.216,56€, s’acorda realitzar una compensació. Així, la diferència a favor de Cobra Instalaciones y Servicios és de 67.618,10€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de G.G.R. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula T-9512-AT, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances fiscals municipals per al padró de l’impost de 2023.

S’aprova la sol·licitud de J.M.G.P. que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-2832-TC, en substitució de la que gaudia pel seu vehicle anterior, matrícula B-5378-N, atesa la seva condició de persona disminuïda.

Es reconeix a Joan Ribé Ferré, empleat de la corporació, els serveis realitzats per un total de 3 anys i 10 mesos i una antiguitat corresponent al primer trienni, amb efectes del dia 1 de juny del 2022 i els drets econòmics corresponents.

Igualment, es reconeix a David de la Fuente Garriga els serveis prestats per un total de quatre anys i una antiguitat corresponent al primer trienni, amb efectes del dia 1 de juny del 2022 i els drets econòmics corresponents.

Es reconeix a Jordi Pinyol Dolç, empleat de la corporació, els serveis prestats per un total de 6 anys i una antiguitat corresponent al primer i segon trienni, amb efectes del dia 1 de juny de 2022 i els drets econòmics corresponents.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal