Resum de la Junta de Govern del 20 de març de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 20 de març. S’hi va aprovar el pressupost per a la modificació dels injectors de la Piscina Municipal, en el marc de les obres de reforma que s’hi estan duent a terme. També es va acordar contribuir a la celebració del XXIV Memorial Josep Ramon López, entre d’altres acords.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Instal·lacions Antoni Montserrat

Modificació dels injectors de la Piscina Municipal

2.139,48

Xavier Marcos Gimeno

Bicicletes per al sorteig de la Bicicletada

438,01

Artur Vives, SAU

Banderoles per a activitats en les quals col·labora l’Ajuntament

157,60

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de la Comissió del Memorial Josep Ramon López en la qual demanen una col·laboració econòmica per a la celebració del XXIV Memorial. S’aprova aportar la quantitat de 400 euros.

Es rep la comunicació de Jordi Estrada Ribé de baixa de l’activitat del comerç Flat PC a l’adreça La Réria, 54, a partir del 31 de març. Es dóna de baixa l’establiment de la taxa de residus i s’anota al registre municipal d’activitats.

S’aprova la sol·licitud de J.M.R.V. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula T-6496-AG pel fet de tenir una antiguitat superior a 25 anys. S’aprova concedir-li una bonificació del 50%, tal com estableixen les ordenances municipals.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca