Resum de la Junta de Govern del 20 de juliol de 2021

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 20 de juliol. Entre d’altres acords, es van aprovar els padrons de les taxes de recollida d’escombraries, cementiri i manteniment del clavegueram, així com la contractació de diversos espectacles per a la Festa Major i la Festa de les Neus.

APROVACIÓ PROVISIONAL DELS PADRONS DE TAXES

S’aproven de manera provisional els padrons de les taxes de recollida d’escombraries, cementiri municipal i manteniment del clavegueram, actualitzats a partir de les altes, baixes i canvis de nom. Els padrons estaran exposats per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació al BOP de Tarragona i al Taulell d’Anuncis de la Corporació i durant aquest període s’hi podran presentar al·legacions. Si no se’n presenta cap, es donarà per definitivament aprovat.

El període de cobrament en voluntària d’aquestes taxes s’estableix de l’1 de setembre a l’1 de novembre de 2021.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Datots SLU

Publicitat a Les Gralles

100,00

Associació Musical Bigabi

Actuació de Wild Cherries Dixie

700,00

Medir Flash SL

Planetari digital familiar per a la Fira del Vent

1.150,00

Francisco Zurita Pérez

Construcció de paret entre el camí del Bosc i el carrer Baldric

5.855,00

La Particular d’Oci SL

Espectacle “Ara més!” amb Pep Plaza per a la Festa Major

4.500,00

The Swing Girls

Actuació de The Swing Girls a la Festa de les Neus

3.300,00

 

AJUTS DE DESPLAÇAMENT PER A ALUMNES D’INFANTIL I PRIMÀRIA

D’acord amb les bases de la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts de desplaçament per a l’alumnat d’educació infantil i primària matriculats a centres proposats pel departament d’Educació i amb seu al municipi del Pla de Santa Maria, i vista l’única sol·licitud presentada, s’acorda concedir un ajut a A.M.G. per un import de 131,20€.

LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

S’aproven les liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) de la número 1.176 a la número 1.216, ambdues incloses, per un import total de 8.786,77€. Les liquidacions es trametran a BASE-Gestió d’Ingressos Locals per tal que les posi al cobrament.

ALTA AL SERVEI AOC VIA OBERTA DEL REGISTRE DE VEHICLES I CONDUCTORS

Atesa la necessitat de disposar del servei de consulta a la Direcció General de Trànsit de la informació associada a les dades de vehicles i persones del servei ATEX5 (Accés telemàtic d’usuaris externs), s’acorda presentar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) la sol·licitud d’alta al servei. Aquest servei permetrà la consulta per matrícula, vestidor o NIVE i retornarà totes les dades referides al vehicle o bé la consulta per NIF, NIE o CIF i retornarà les dades relatives al conductor. La informació resultant serà tractada exclusivament per al procediment sol·licitat i es vetllarà especialment pel manteniment de tota la reglamentació vigent relativa a la protecció de dades.

ALIENACIÓ DE PROPIETAT I CESSIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PP5

S’acorda procedir a l’alienació directa de la finca inscrita al Tom 1886, llibre 124 de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, foli 151, finca 5981, per un import de 25.000€ a I.L.S. Aquesta finca havia estat embargada, per deutes en el pagament de quotes urbanístiques a Y.S.M.S., C.L.E. i M.L.E. i va ser subhastada l’any 2013 sense que es rebessin ofertes. Atesa la legislació vigent, el 2014 es va proposar a l’Ajuntament l’adjudicació per l’import del deute. Ara, un cop materialitzada l’alienació directa per l’import esmentat i sempre segons la normativa en vigor, s’acorda cedir a la Junta de Compensació del Pla Parcial PP5 l’import resultant de la venda.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.V.C. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 9122-LRH, pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. D’acord amb la normativa vigent, s’acorda concedir-li una bonificació del 65% en la quota de l’impost amb efectes del padró de 2022.

En relació a la sol·licitud d’E.B.C. que se li retorni la taxa de llicència d’obres i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) sobre una llicència d’obres no executades, es constata el següent. En primer lloc, que la taxa està vinculada a l’expedició de la llicència d’obres i, havent-se atorgat aquesta, no es pot retornar. En segon lloc, que l’impost està vinculat a la realització efectiva de la construcció, instal·lació o bé obra i, si aquesta no es realitza, se’n pot sol·licitar la devolució. Per tant, s’acorda denegar la devolució de la taxa i procedir a retornar l’import abonat en el seu moment per l’ICIO.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal