Resum de la Junta de Govern del 20 de febrer de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 20 de febrer. S’hi van aprovar, entre d’altres, les clàusules per a l’adjudicació del servei de bar de la piscina municipal (a la foto) i les bases de les beques universitàries i del concurs literari.

 

ARRENDAMENT DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL

S’aprova el plec de clàusules econòmiques, administratives, particulars i tècniques que han de regir l’adjudicació per procediment obert i tramitació ordinària de l’arrendament del servei de bar de les instal·lacions de la piscina municipal. Aquest plec es pot consultar a l’apartat “Perfil del Contractant” d’aquesta pàgina web durant el període de vigència de la convocatòria.

BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS I CONCURS LITERARI

S’aproven les bases per a la concessió de dues beques universitàries a joves que han iniciat els estudis superiors el curs 2017-18. També s’aproven les bases de la XXI edició del Concurs Literari “Vila del Pla”.

Les bases completes d’ambdues convocatòries es poden consultar i descarregar en altres apartats d’aquesta pàgina web.

CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’acorda concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona sol·licitant ajuts per a la remodelació urbana del carrer Anselm Clavé així com per al programa de despeses corrents d’enllumenat públic, parcs i jardins i reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipaments públics. Es sol·licita un import de 136.415 euros per a l’any 2018.

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL EN MATÈRIA DE TURISME

S’aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en matèria de turisme. Per mitjà d’aquest conveni, el Consell realitza una sèrie de tasques de difusió turística del patrimoni natural i monumental, així com de les festes, dels municipis que s’hi acullen.

PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES

S’aprova provisionalment el padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) corresponent al 2018. El padró quedarà aprovat si passats 15 dies a partir de la seva publicació al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de la corporació no es produeix cap al·legació. El període de cobrament en voluntària serà de l’1 d’abril al 31 de maig.

SERVEIS DEL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA (AOC)

S’acorda sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) l’alta en els serveis següents: Registre central de penats del ministeri de Justícia, registre de delinqüents sexuals del ministeri de Justícia i registre públic de contractes. La sol·licitud comporta l’aprovació de les condicions generals i específiques que regulen la prestació del servei. L’accés als dos registres del ministeri de Justícia tenen a veure amb la normativa actual de contractació de persones per part d’administracions públiques. Quant al registre de contractes, l’adhesió al servei té a veure amb el compliment de la normativa actual en matèria de contractació de serveis per part de les administracions públiques, especialment en tot allò que fa a la transparència i bon govern.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Instal·lacions Antoni Montserrat

Instal·lació de generador gasoil al Pavelló

3.403,00

Roc Gelonch, SA

Tancament de la pista poliesportiva

15.302,00

Gruas Constructora

Asfaltatge del Camí d’Alió

20.999,13

Tecnofusta Catalunya SA

Revestiment amb fusta dels canals de la Fabrica

3.780,00

Tecnofusta Catalunya SA

Col·locació de malla protectora als sostres de les naus de La Fabrica

7.415,00

Tecnilab Electromedicina SL

Revisió de desfibril·lador

134,00

Carlos Navarro Fonollosa

Servei de tècnic de medi ambient

1.920,00

Happy Lúdic

Xarxes per a les porteries de futbol sala

73,00

LLICÈNCIES D’OBRES

S’acorda concedir llicència urbanística a Telefónica de España S.A.U per realitzar les obres de desplegament del cable de fibra òptica al terme municipal, d’acord amb el projecte tècnic presentat. El projecte esta exempt de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres així com del pagament de taxes.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

En relació a la instància presentada per J.R.C.D. i M.C.D.C. en la qual sol·liciten que s’autoritzi un trasllat de restes de localitat funerària del Cementiri Municipal i que es canvií la titularitat de la sepultura a nom dels hereus, a parts iguals, s’aprova autoritzar el trasllat. No obstant, es denega la segona petició atès que l’article 22.3 del Reglament del Cementiri Municipal estableix que “Essent unipersonal la titularitat d’una sepultura, els hereus hauran de posar-se d’acord per designar entre ells la persona a qui correspongui expedir el títol de concessió funerària”.

S’aprova la sol·licitud d’Alba Franch Robert, com a secretària de l’AMIPA de l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que va ser concedida a l’entitat el passat 15 de juny per import de 4.082,48 euros.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal