Resum de la Junta de Govern del 2 d'octubre de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 2 d’octubre. S’hi va aprovar la convocatòria de subvencions per al menjador de la Llar d’Infants, així com la contractació de diverses activitats i equipaments per a la celebració de la Fira del Vent 2018, entre les quals, el taller per cuinar galetes en forma d’avió que va tenir lloc al Camp de Vol (a la foto).

SUBVENCIONS PER AL MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS

S’aprova la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts i subvencions als usuaris de la Llar d’Infants Municipal Quatrevents. L’ordenança per a les subvencions del servei de menjador es va aprovar en el plenari del passat 26 de juliol. La subvenció està a l’abast de totes les famílies que matriculin els nens a la Llar d’Infants Quatrevents. L’import cobreix el cost de l’àpat i caldrà pagar només 2,50 euros per dia per les despeses de monitoratge. La data límit per a la presentació de sol·licituds es fixa el dia 26 d’octubre de 2018.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Drone Racing Services SL

Taller de mini drons per la Fira del Vent

2.050,00

Mimajocs SL

Taller de cuina de galetes per la Fira del Vent

1.000,00

Jose M. Dalmau Batalla

Lloguer de tarima per a la Fira del Vent

290,00

Firadiseny SL

Muntatge dels estands de la Fira del Vent

8.889,00

Carpes Maestrat

Lloguer de la Carpa Jove de la Fira del Vent

3.450,00

Bymedio Submarino Internacional

Actuació musical del grup Xeic! a la Fira del Vent

3.800,00

AGMA S.L.

Actuació de Radiorude  per la Fira del Vent

700,00

Infordisa S.A.

Lector de targetes

55,14

Infordisa S.A.

Discos per realitzar copies seguretat

182,18

Infordisa S.A.

Renovació antivirus

223,50

Tallers S.A.M.I. SCCL

Armari metàl·lic per a l’enllumenat de la pista poliesportiva

433,00

 

PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO URBANITZABLE

S’aprova el projecte de construcció consistent a rehabilitar la masia per a ús d’habitatge i restaurant associat a l’explotació de la finca situada al Mas de l’Ànima, al políton 14, parcel·la 49 de la TM de El Pla de Santa Maria. El projecte consta dels informes favorables de l’ACA, el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, així com de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Durant un mes, el projecte estarà sotmès a informació pública per tal que s’hi puguin formular al·legacions i se’l tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme, junt amb una còpia completa de l’expedient.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

Vista la instància d’A.C.S. en la qual sol·licita que s’instal·li més enllumenat públic al carrer Sindicat  i atès que l’Ajuntament té previst incloure aquesta obra en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, s’acorda comunicar-li que l’obra proposada ja està prevista i que s’executarà tan bon punt es disposi del finançament sol·licitat.

S’aprova la sol·licitud de J.M.L. que demana una targeta per vehicle de persona discapacitada i una plaça d’apartament corresponent. La petició s’acompanya de la documentació necessària.

S’aprova la sol·licitud de M.F.D. per utilitzar el local de La Fàbrica el 22 de juny de 2019 per a un acte privat. La utilització estarà sotmesa a la normativa establerta en les ordenances municipals i als condicionants que es fixin en la formalització de la mateixa.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal