Resum de la Junta de Govern del 2 d'agost de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 2 d’agost. Entre d’altres acords, es va aprovar participar en dues convocatòries de subvencions. La primera, amb un projecte de suport a l’activitat comercial local i la segona, destinada a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua.

PROJECTE DE SUPORT A L’ACTIVITAT COMERCIAL

S’acorda concórrer a la convocatòria d’ajuts a l’activitat comercial en zones rurals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. S’hi presentarà el "Projecte integral de recolzament a l’activitat comercial del municipi del Pla de Santa Maria", que inclou diverses accions amb l’objectiu d’adaptar el comerç minorista als nous hàbits del consum, fomentar la implantació de noves tecnologies que puguin contribuir a la millora de la sostenibilitat, eficiència, promoció del reciclatge i la reutilització de residus en el establiments comercials, tot garantint una oferta de qualitat en les zones rurals. L’import d’execució del pla és de 360.091€ i es sol·licita un ajut per import de 348.569,37, amb el compromís de l’Ajuntament de fer-se càrrec de la part no subvencionada.

CONVOCATÒRIA PER A LA MILLORA I RENOVACIÓ DE LES XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA

S’aprova concórrer a la convocatòria efectuada pel departament de la Presidència de la Generalitat de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua dels municipis petits i mitjans de Catalunya en el marc de les ajudes europees Next Generation EU. S’hi presentarà un projecte d’actuacions per a la reducció de pèrdues en les xarxes de distribució, l’import del qual és de 1.141.626,30€, Iva inclòs. Es sol·licita un ajut de 754.794,24€, corresponent al 80% de l’import abans de l’Iva.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Fundació Anelles de la Flama

Actuacions en el marc de la Festa Major

800,00

Tamediaxa SA

Publicitat de la Festa Major

475,00

Management i Serveis SL

Actuacions de l’Orquestra La Nova Blanes en el marc de la Festa Major

7.000,00

Oriol Hernández Mateu

Festa de l’Escuma i grup de música en el marc de la Festa Major

1.850,00

Grau, Maquinària i Servei Integral

Reparació de la màquina d’escombrar

1.610,27

Traut Companyia d’Espectacles SCP

Actuació de The McKensy’s Band en el marc de la Festa Major

1.157,03

 

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA SARDANA

S’acorda el pagament de 1.965,00€ a l’Associació d’Amics de la Sardana en el marc del conveni signat el 2006 entre aquesta entitat i l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. L’import correspon a les despeses d’organització del 36è aplec Aires Planencs que es va dur a terme el 9 de juliol de 2022.

CONVENI AMB EL CATESPLAI PLANENC

S’acorda el pagament de 12.286,11€ a l’Associació Catesplai Planenc, en el marc del conveni entre aquesta entitat i l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. L’import correspon a la realització del Casal d’Estiu 2022..

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la primera certificació de l’obra, Tancaments exteriors i serveis de La Fàbrica, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de les antigues naus i que porta a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació correspon a un import de 70.175,70€, IVA Inclòs.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’ha rebut una comunicació prèvia per a la construcció d’una canalització de 4 metres entre el carrer del Treball i l’Avinguda Gaudí. Examinada la comunicació, es constata que hi falta una descripció detallada de les obres i altres documents. Així, s’acorda concedir als interessats un termini de 10 dies per esmenar la documentació aportada.

S’aprova la sol·licitud de M.C.B.C. que demana llicència per realitzar l’enderroc de part d’una edificació i posterior construcció d’un habitatge unifamiliar al carrer Estanislau Figueres, 12.  La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 8.490,29€, la taxa de tramitació en 229,47€ i la taxa per ocupació de via pública, en 949,00€.

S’acorda concedir llicència urbanística a E-Distribución Redes Digitales per instal·lar una línia subterrània de baixa tensió a 400V per ampliació de potència al carrer de les Escoles número 8.

Es concedeix llicència urbanística a J.C.F. per realitzar la divisió horitzontal a la finca situada al carrer Rèria 66, d’acord amb el projecte tècnic presentat. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 650,00€.

El 4 de setembre de 2018 es va rebre una sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma-ampliació d’un habitatge situat al carrer del Capità, 1, presentada per R.B.B. La tècnica municipal va emetre un informe desfavorable en data 15 d’octubre del mateix any per diverses deficiències esmenables. S’acorda concedir tràmit d’audiència per un termini de 10 dies per tal que la persona interessada pugui examinar l’expedient i al·legar i presentar els document i justificacions que estimi pertinents.

INICI DE PROCEDIMENT DE PROHIBICIÓ DE CONTRACTAR

En relació a l’adjudicació del contracte de l’obra de Remodelació del Carrer Joan Trenchs, es constata que l’empresa adjudicatària, Gestió Cat Obra Civil S.L. no ha formalitzat el contracte administratiu per causes que li són imputables de forma exclusiva. En conseqüència, s’acorda iniciar procediment per declarar la prohibició de contractar amb l’Ajuntament del Pla de Santa Maria l’empresa Gestió Cat Obra Civil S.L., per haver incorregut en el supòsit previst en la Llei de Contractes del Sector Públic. A més, s’exigirà la penalització de 3.275,39€, que es faran efectius contra la garantia definitiva. S’atorga tràmit d’audiència a l’empresa perquè pugui presentar les al·legacions que estimi oportunes en un termini de deu dies hàbils.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.L.V. que demana que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles de l’any 2022 corresponent al vehicle matrícula T-7392-BD, que va ser donat de baixa definitiva el passat 25 d’abril. S’acorda donar-lo de baixa i retornar-li la quota proporcional de 65,18€, corresponent als trimestres 3r i 4t de 2022.

S’aprova la sol·licitud de M.A.T.V. que demana una bonificació en l’impost de vehicles, per als de la seva propietat, matrícules T-5153-AT i T-5616-AH, pel fet que tenen una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que correspongui segons les ordenances municipals en el padró de l’impost per al 2023.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.P.D. que demana una bonificació en l’impost de vehicles, per al seu, matrícula B-613363, pel fet que té una antiguitat superior a 45 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que correspongui segons les ordenances municipals en el padró de l’impost per al 2023.

S’aprova la sol·licitud de D.M.M. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda concedir-li el pagament fraccionat en 10 mensualitats.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal