Resum de la Junta de Govern del 19 de juny de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 19 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar la llicència d’activitats per a la revetlla popular de la Mare de Déu del Carme i la contractació d’alguns espectacles per a la Festa Major. (A la fotografia, l’actuació del grup d’havaneres Port Bo a les festes de la Mare de Déu del Carme del 2017.)

 

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS

Es concedeix a la Comissió organitzadora de la revetlla popular de la Mare de Déu del Carme llicència per a activitat recreativa des de les 18.00 del dia 20 de juliol i fins a les 2.00 h. de la matinada de l’endemà per celebrar sopar i ball a la Réria. S’autoritza el tancament del carrer durant el període de temps corresponent i la utilització de tanques, taules i cadires.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Cesk Freixas

Actuació a la Festa Major el 14 d’agost

900,00

Polar Nights  SL

Actuació DJ’s a la Kardsverdstaken

700,00

Godó Strategies

Publicitat al suplement Què Fem

350,00

Tek 3000 WRCP  SL

Reparació de l’estació meteorològica

481,37

Pinturas Baldrich

Reparació de goteres als vestidors del camp futbol

1.794,04

Happy Ludic

Adquisició de font per a la via pública

235,00

SyG, S.A.

Il·luminació interior a La Fabrica

19.347,61

Instal·lacions i manteniment A. Montserrat  SL

Manteniment de la Piscina Municipal

5.089,32

Ematsa

Anàlisis d’aigua de la Piscina Municipal

110,30

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de Míriam Colomer Ruiz, en representació de Mediterráneo Recycling S.L. de llicència urbanística per a ampliació i adequació d’una nau i cobertura d’una part del pati a la parcel·la situada al c/ Falcó 8 del Polígon Industrial del Pla. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es calcula en 1.427,71€ i la taxa corresponent té un import de 60€.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de D.M.R. que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícula T-4049-AZ atès que va ser donat de baixa el passat 29 de maig. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t de 2018, tal com estableix la normativa.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca