Resum de la Junta de Govern del 19 de juliol de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 5 de juliol. Entre d’altres acords, es van aprovar els padrons de les taxes de recollida d’escombraries, manteniment del cementiri i manteniment del clavegueram per al 2022. També es van aprovar diversos pressupostos, una part important dels quals tenen relació amb el programa de la Festa Major.

PADRONS DE TAXES

S’aproven provisionalment els padrons de les taxes de recollida d’escombraries, Cementiri Municipal i manteniment del clavegueram corresponents a l’any 2022. S’exposaran per un termini de 15 dies hàbils al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis municipal i si no es produeix cap al·legació, l’aprovació es considerarà definitiva. El període de cobrament en voluntària s’estableix de l’1 de setembre a l’1 de novembre. Cas que es presentessin al·legacions, el termini seria de dos mesos a comptar des de la data de publicació de l’acord definitiu al BOP.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Salter Sport

Reparació maquinària del gimnàs

140,23

Ferreteria Valls

Calefactor

648,00

Unió d’Anelles de la Flama

Actuació per a la Festa Major

800,00

Bureau Veritas Inspección

Inspecció instal·lació elèctrica Ajuntament

337,31

Bureau Veritas Inspección

Inspecció instal·lació elèctrica Ajuntament

285,98

Happyludic Playground and Urban Equipment

Subministrament de material

354,00

Edicions Valls

Tríptic Pla d’Estiu

885,00

Edicions Valls

Tríptic Pressupostos participatius

885,00

Artur Vives

Subministrament de material

630,00

Datots SLU

Publicitat Festa Major a Les Gralles

105,00

Ramblejant SLU

Actuació per a la Festa Major

850,00

Xaranga Estrella Band

Actuació per a la Festa Major

700,00

Sports Pàmies

Subministrament de material

60,50

Experiències Rurals

Activitats per a la Fira del Vent

760,00

Ergates Tecnologia

Publicitats turisme i cultura

250,00

Juan José Soler Muñoz

Servei d’Agent Cívic a la Piscina

4.740,00

Tràmit Ambiental SCP

Anàlisi d’afectacions agràries de la modificació de les Normes Subsidiàries per establir un perímetre de protecció entorn les barraques de la Ruta de la Capona

1.255,34

Serret Electrònica

Sonorització d’actes de la Festa Major

4.230,00

J.M. Centaño Piqué

Obra de teatre “Cunyades” per a la Festa Major

4.200,00

Francisco Zurita Pérez

Instal·lació d’il·luminació a la bassa de La Fàbrica

7.485,00

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la desena certificació de l’obra de rehabilitació de l’estructura de les naus de La Fàbrica, que porta a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació correspon a un import de 100.617,93€, IVA Inclòs.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de X.M.S. per realitzar obres de rehabilitació d’una coberta al carrer Balmes, 13. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 95,43€ i la taxa de tramitació en 6,45€.

S’aprova la sol·licitud de L.C.B.  per realitzar obres de reparació d’una coberta i altres millores a la pallissa existent al polígon 9, parcel·la 5. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 240,50€ i la taxa de tramitació en 60,00€.

S’aprova la sol·licitud de J.M.M.P. per reformar una caseta situada al polígon 1, parcel·la 12. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 227,55€ i la taxa de tramitació en 60,00€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de Laia Giner Piñol, treballadora de l’Ajuntament, i se li concedeix una reducció de la jornada laboral a partir del dia 1 de setembre de 2022, amb un horari de 8.00 a 14.05 h.

S’aprova la sol·licitud d’I.C.R. que demana que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles de l’any 2022 corresponent al vehicle matrícula 7310BTG, que va ser donat de baixa definitiva el passat 7 de juliol. S’acorda donar-lo de baixa i retornar-li la quota proporcional de 19,52€, corresponent al 4t trimestre de 2022.

S’aprova la sol·licitud de J.F.S. que demana una bonificació en l’impost de vehicles, per al seu, matrícula T-8065-Y, pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que correspongui segons les ordenances municipals en el padró de l’impost per al 2023.

S’aprova la sol·licitud de M.C.J. que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1352-LJL, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de G.S. de donar de baixa l’activitat de la copisteria Tot Tot Estampar, situada al carrer La Rèria, 45, en data 11 de juliol. S’acorda la baixa de la taxa de residus.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal