Resum de la Junta de Govern del 19 de desembre de 2017

print pdf

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 19 de desembre. Entre d’altres acords, es va aprovar l’encàrrec del projecte i la direcció d’obres de la rehabilitació del carrer Anselm Clavé a Consulting Ditecsa per un import de 3.800€.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa
Concepte
Import (€)
Andreu Proycon SL
Manteniment edificis
3.800,00
Happy Ludic SL
Manteniment parcs infantils 2018
2.400,00
Tallers SAMI , SCCL
Manteniment deixalleria
219,00
Serveis Vials del Valles SL
Subministrament senyals de transit
878,50
Jofre Instal·lacions i muntatges
Subministrament prestatgeries
1.309,44
Consulting ditecsa SL
Projecte i direcció obres C/ Anselm Clave
3.800,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

Es denega la sol·licitud de M.C.C.D. de trasllat de les despulles d’un nínxol atès que no s’ha realitzat el canvi de titularitat corresponent i no s’ha  aclarit el legítim titular, tal com marca el Reglament del Cementiri Municipal.

S’aprova la sol·licitud de J.P.C. que li sigui concedida una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 4463-KFH, en substitució de la que gaudia per a l’automòbil anterior, matrícula 2772-JDK, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud de M.C.A. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1925-JWD pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 75% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca