Resum de la Junta de Govern del 18 de setembre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 18 de setembre. S’hi va aprovar la segona certificació d’obra de la remodelació del carrer Anselm Clavé així com diversos pressupostos. Entre aquest hi ha la substitució de les lluminàries del carrer Sindicat, per a les quals s’ha demanat una subvenció.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ

S’aprova la segona certificació d’obres de la remodelació del carrer  Anselm Clavé, per import de 22.441,17€. La quantitat és a compte del pressupost total de 110.697,43€ pels quals es van adjudicar els treballs a l’empresa Covan Obres Públiques S.L.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

Adquisició de jardineres

2.557,40

 El Vallenc SL

Impressió i disseny del butlletí municipal

1.396,00

Godó Strategies

Publicitat de la Fira del Vent a RAC i La Vanguardia Digital

660,00

Datots SLU Publicitat

Publicitat de la Fira del Vent a Les Gralles

100,00

Salter Sport SA

Reparacions de la maquinaria del gimnàs

147,00

Reus Esport i Lleure

Manteniment del camp de futbol

675,00

Benito Urban SLU

Adquisició de pilones

660,20

Tacdotze

Publicitat de la Fira del Vent

370’00

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat SL

Substitució de lluminàries carrer Sindicat

12.240,00

Happyludic Playground SL

Adquisició de bancs per a la via pública

1.384,00

 

AUTORITZACIÓ A L’ESCOLA PER UTILITZAR EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Com cada curs, s’autoritza l’Escola Sant Ramon a utilitzar diversos edificis municipals. El Pavelló poliesportiu, en horari lectiu. La mediateca i els serveis sanitaris de la planta baixa de l’edifici històric, de dilluns a divendres, de 9.00 a 16.00h. L’antic despatx de l’AMIPA i el magatzem del primer pis, de dilluns a divendres, en hores lectives. El Centre Cívic, les pistes de tennis i el camp de futbol, de forma puntual, prèvia sol·licitud i disponibilitat.

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PP7

S’acorda iniciar l’expedient administratiu per a l’aprovació, si s’escau, del projecte d’urbanització del sector delimitat PP7 del terme municipal, de promoció i executiva privada. El projecte és conforme a les previsions de les Normes subsidiàries de Planejament i del Pla aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el passat mes d’abril. Un cop els tràmits hagin estat realitzats, es donarà compte de l’expedient complet a aquesta Junta de Govern.

 

LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS

S’acorda concedir llicència urbanística per realitzar divisió horitzontal a la finca situada al carrer La Réria 66 a J.C.F. La quota corresponent a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa, segons el que estableix la normativa, en 542,52€.

Es concedeix llicència de construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la finca situada al carrer Montserrat, 9, a L.S.F. Es fixa la quota provisional de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la quantitat de 8.902,37€ i la taxa de tramitació de la llicència en 240,60€, d’acord amb l’ordenança fiscal.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aproven les respectives sol·licituds de M.V.C i de F. i R. R.H. de canvis de nom de nínxols del cementiri municipal. Les peticions s’acompanyen de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de Gerard Cristià, en representació del Club Esportiu de Futbol del Pla de Santa Maria que es tramiti el pagament parcial de la subvenció que van demanar en la convocatòria corresponent al 2018 per un import total de 6.700 euros.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca