Resum de la Junta de Govern del 18 de gener de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 18 de gener. Entre d’altres acords, es van aprovar el calendari de cobrament anual d’impostos i taxes municipals, així com les bases del XXV concurs literari Vila del Pla. També es va aprovar el projecte de remodelació del carrer Joan Trenchs.

CALENDARI DE COBRAMENT ANUAL D’IMPOSTOS I TAXES

S’aprova el calendari de cobrament de l’Impost de Bens Immobles (IBI) i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), que es gestionen des de la Diputació de Tarragona a través de l’Organisme de Gestió d’Ingressos Locals BASE. El calendari serà el següent:

Taxa de guals - De l’1 de febrer al 31 de març

Impost de vehicles de tracció mecànica - De l'1 d'abril al 31 de maig.

IBI urbana - Del 30 d'abril al 30 de juny.

IBI rústica - Del 30 d'abril al 30 de juny.

IAE - Del 30 de juliol al 30 de setembre.

Taxa de recollida d’escombraries - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Taxa de clavegueram (Torre de Santa Maria) - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

Taxa de manteniment del cementiri - De l'1 de setembre al 31 d'octubre.

BASES DEL XXV CONCURS LITERARI VILA DEL PLA

S’aproven les bases del XXV concurs literari Vila del Pla. Hi haurà una única modalitat de narrativa i tres categories per edat. Els participants hauran d’estar empadronats al Pla o tenir-hi una segona residència. Les bases completes es poden consultar en aquesta pàgina web.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CARRER JOAN TRENCHS

S’aprova el projecte de remodelació del carrer Joan Trenchs, amb un pressupost d’execució de 109.179,57 més IVA. El projecte es sotmetrà a informació pública per un termini de 30 dies per tal que els interessats hi puguin formular les al·legacions que creguin oportunes.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Reclams

Placa amb logotip per al Pavelló

477,75

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat

Enllumenat públic a la carretera de Figuerola

2.223,75

Novatilu

Pilones extraïbles per a la via pública

1.121,77

Franch Serveis Professionals de Control de Plagues

Desinsectació contra corcs i tèrmits al Museu Agrícola

2.800,00

 

PADRÓ DE GUALS

S’aprova el padró de guals per a l’exercici de 2022, actualitzat a partir de les altes, baixes i canvis de nom. Com s’ha indicat més amunt, el període de cobrament en voluntària s’estableix de l’1 de febrer al 31 de març del present any.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la tercera certificació de l’obra de construcció de l’ampliació del Gimnàs Municipal, que duu a terme l’empresa Construcciones y Reformas Jimarán, guanyadora de la licitació corresponent. Aquesta certificació ascendeix a la quantitat de 21.183,15€, IVA inclòs.

S’aprova la segona certificació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores, que duu a terme l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, guanyadora de la licitació corresponent. Aquesta certificació ascendeix a la quantitat de 32.977,38€, IVA inclòs.

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la llicència d’obres per reformar un habitatge unifamiliar al carrer Baldrich 11 presentada per Jumijalo Marquez Inmobiliaria. La quota de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 678,23€, la taxa de tramitació en 600€ i la d’ocupació de via pública, en 62,01€.

ACTUACIÓ EN SOL NO URBANITZABLE

S’aprova el projecte i l’activitat per dur a terme la rehabilitació del Mas de l’Ànima per a ús d’habitatge unifamiliar i allotjament rural. El projecte compta amb els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i medi Natural, el departament de Cultura i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El projecte es sotmetrà a informació pública durant el període d’un mes. Així mateix, es trametrà a la Comissió Territorial d’Urbanisme.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de P.M.M.V. que demana una bonificació en l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-9719-PY, pel fet que té una antiguitat superior als 25 anys. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixen les ordenances fiscals municipals per al padró de 2022 i que és del 5%.

S’aprova la sol·licitud de J.A.G. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Bens Immobles per a l’habitatge situat al carrer Braille 10 pel fet que té instal·lacions d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica amb una potència major o igual al 30% de la potència contractada per a l’immoble. D’acord amb les ordenances fiscals vigents s’acorda concedir-li, amb efectes del padró de 2022, una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost durant 3 anys consecutius, a comptar des del primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

S’aprova la sol·licitud de C.M.V., en els mateixos termes que l’anterior, per a l’habitatge situat al carrer Joan Maragall 18, 2a.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal