Resum de la Junta de Govern del 17 de juliol de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 de juliol. Entre d’altres acords, es va aprovar concórrer a la convocatòria efectuada per la Diputació de Tarragona de subvencions per necessitats excepcionals i urgents dels Ajuntaments. S’hi presenta l’actuació de reparació de la piscina, de la qual ha calgut reconstruir el vas degut a les pèrdues d’aigua que patia. També es van aprovar els padrons de les taxes de recollida d’escombraries, cementiri i clavegueram, que es podran pagar en voluntària entre el dia 1 de setembre i el dia 1 de novembre de 2018.

 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REPARACIÓ DE LA PISCINA

S’aprova concórrer a la convocatòria de la Diputació de Tarragona de subvencions per finançar necessitats excepcionals, urgents i necessàries per garantir la prestació dels serveis municipals. Es presenta a la convocatòria l’actuació de reconstrucció del vas de la piscina municipal, que s’ha fet amb caràcter d’excepcionalitat i urgència i s’ha executat abans de l’inici de l’estiu.

 

PADRONS DE TAXES CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2018

S’aproven provisionalment els padrons de la taxa de recollida d’escombraries, la taxa de Cementiri Municipal i la taxa de manteniment del clavegueram, actualitzats a partir de les altes, baixes i canvis de nom. L’aprovació serà definitiva si després de 15 dies hàbils després de la publicació al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de la Corporació no s’hi ha presentat al·legacions. El període de cobrament en voluntària es fixa del dia 1 de setembre al dia 1 de novembre de 2018.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Happy Ludic

Recanvis per a  jocs infantils

755,00

Diari Tarragona

Publicitat Festa Major i Fira del Vent

1.700,00

Datots SLU

Publicitat Festa Major  a Les Gralles

100,00

Mapamundi Produccions SL

Publicitat Festa Major a Festacatalunya.cat

110,00

Mapamundi Produccions SL

Publicitat Fira del Vent a Festacatalunya.cat

110,00

El Vallenc SL

Maquetar i imprimir programa Festa major

749,00

Servicom

Instal·lació de wifi al Pavelló Municipal

875,50

Viñas-Montserrat Dissenyadors Associats SCP

Maqueta retallable de l’església de Sant Ramon

465,00

 

LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA 2014-2016

L’EPRESA Sorea, concessionaria del servei municipal d’aigua del Pla de Santa Maria ha presentat una instància en la qual desglossa la liquidació d’aquest servei en els anys 2014, 2015 i 2016. El resultat és un saldo favorable a l’Ajuntament per un import de 19.916,57 euros. La liquidació és aprovada i es notifica a l’empresa per tal que procedeixi a fer efectiu l’import.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES        

S’aprova la sol·licitud de F.O.V. de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de F.S.G. que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícula B-7925-NM atès que va ser donat de baixa el passat 2017. S’acorda donar de baixa el rebut en el padró del present any retornar-li la quota corresponent.

S’aproven sol·licituds en els mateixos termes presentades per J.J.S.O (vehicle C-0355-BTP); J.C.M. (vehicle 6436-FLT) i D.R.M. (vehicle 3177-DHW). En tots tres casos s’acorda donar de baixa els rebuts en el padró del present any retornar-los la quota corresponent.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca