Resum de la Junta de Govern del 17 de gener de 1023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 de gener. Entre d’altres acords, es van aprovar les bases del XXVI concurs literari “Vila del Pla”.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

CONCURS LITERARI “VILA DEL PLA”

S’aproven les bases del XXVI concurs literari “Vila del Pla”, amb una única modalitat de narrativa i tres categories d’edat: nens i nenes de 3r i 4t de Primària; nens i nenes de 5è i 6è de Primària i nois i noies d’ESO. El termini de presentació d’originals finalitzarà el dilluns 27 de març de 2023. Els premis seran, respectivament, de 100€, 150€ i 200€.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Aleix Plana Miquel

Plantació de plataners

696,00

Franch Serveis de control de plagues

Desinfectació, desinsectació i desratització de zones i espais municipals i clavegueram

9.400,00

 

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aproven la sisena i setena certificacions de l’obra “Tancaments i serveis exteriors de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil que haurà d’acollir una residència de gent gran. Els treballs els porta a terme l’empresa Solvetia. Les certificacions que s’aproven tenen un import de 97.352,94€ i 57.110,67€, respectivament.

ADJUDICACIÓ EN PROCEDIMENT DE CONSTRENYIMENT

S’adjudica a l’Ajuntament la finca registral tom 958, llibre 76, foli 31, finca 3805 situada al polígon 21,  parcel·la 62 de la partida Baiona. La finca havia estat prèviament embargada pels deutes de l’anterior propietari amb l’Ajuntament. Treta a subhasta, no es va presentar cap oferta, per la qual cosa s’acorda la seva adjudicació.

BESTRETA DE CAIXA FIXA

S’aprova el compte justificatiu presentat pel primer tinent d’Alcalde, Josep Silvesre, per improt de 957,76€ corresponent a la bestreta de caixa fixa aprovada el 4 de novembre de 2021. Es reposa el fons de 1.000€ per atendre les despeses i pagaments derivats d’atencions corrents de caràcter periòdic o repetitiu tals com dietes, despeses de locomoció, material d’oficina i altres de similars característiques fins al 31 de desembre del 2023.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal