Resum de la Junta de Govern del 17 d'agost de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 d’agost. S’hi van aprovar, entre d’altres acords, l’adjudicació de les obres de canalització de la Rasa del Tudores a l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, que va presentar la millor oferta econòmica.

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CANALITZACIÓ DE LA RASA DEL TUDORES

El passat 22 de juny es va iniciar l’expedient de contractació de la canalització de la Rasa del Tudores, amb un pressupost de 834.677,29 euros (IVA no inclòs). En el termini previst es van presentar 13 empreses. La millor puntuació l’ha obtinguda Cobra Instalaciones y Servicios, que ha presentat la documentació exigida i dipositat la garantia corresponent. En conseqüència, s’acorda adjudicar-li el contracte de realització de l’obra per un import de 684.331,23 euros (IVA no inclòs), que és el de l’oferta econòmica que va presentar.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Gerard Moreno Sabaté

Cantada d’havaneres 12 de setembre

600,00

EAPP Entertainment SL

Manteniment joc Belly Run

262,00

Ariadna Fábregas Navarrete

Subministrament de banderes

94,50

Show Factory Produccions

Circuït de cotxes caminadors per a la Festa Major

1.600,00

Albin Arquitectes SLP

Modificació puntual de les normes subsidiàries del PP8

11.800,00

Consulting Técnico Ditecsa

Document inicial estratègic, estudi de mobilitat i de serveis del Polígon Industrial

8.700,00

Antoni Escarré Andreu

Projecte per als tancaments exteriors i serveis complementaris de les naus de La Fàbrica

14.680,00

CERTIFICACIÓ DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DE LA CASA DEL DIRECTOR DE LA FÀBRICA

S’aprova la primera certificació de dels treballs executades per l’empresa Solvetia dintre de l’obra de rehabilitació de la façana de la Casa del Director de La Fàbrica. La certificació ascendeix a la quantitat de 18.320,25 euros, IVA inclòs.

ARRENDAMENT DE FINCA RÚSTICA

S’acorda adjudicar a I.C.R. l’arrendament d’una finca rústica patrimonial de l’Ajuntament situada al camí de Cabra, Polígon 2, Parcel·la 2, per un import de 150 euros anuals i un període de 4 anys.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de B.H.B. que demana llicència per a la instal·lació d’una parada fixa de venda de roba al mercat setmanal.

S’aprova la sol·licitud de R.M.R, que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 2869-JKS, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de M.B.A. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent en 12 quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’Araceli Canela, en representació de l’Associació Amics de la Sardana, que demana que es trameti el pagament que estableix el conveni de col·laboració que aquesta va signar en el seu dia amb l’Ajuntament per un import de 1.800 euros.

S’aprova la sol·licitud d’A.G.D. que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut corresponent a l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 0547GWG, que va ser donat de baixa a la Prefectura de Trànsit en data 30 de juliol de 2021. S’acorda retornar-li la quota proporcional al 4t trimestre de 2021, tal com estableix la normativa vigent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal