Resum de la Junta de Govern del 17 d'abril de 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 d’abril. Entre d’altres acords, es va aprovar l’expedient de contractació de la remodelació del carrer Anselm Clavé i el projecte de vorera per al carrer de les Escoles (a la foto). També es va obrir la convocatòria de subvencions per a activitats esportives i de lleure organitzades per entitats i persones físiques sense ànim de lucre durant l’any 2018.

 

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA REMODELACIÓ DEL CARRER ANSELM CLAVÉ

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació de la remodelació urbana del carrer Anselm Clavé. L’import que consta a l’expedient és de 153.320,54€, IVA inclòs. Així mateix, s’aprova l’expedient de contractació i l’obertura de la licitació que es realitzarà pel procediment obert simplificat.

 

PROJECTE DE VORERA PER AL CARRER DE LES ESCOLES

S’aprova el projecte de l’obra “Vorera per al carrer de les Escoles”, elaborat per la Consultora Tècnica Ditecsa i que presenta un pressupost de 67.343,02€, IVA inclòs. El projecte quedarà en exposició pública durant un període de 30 dies durant els quals es podran formular al·legacions i reclamacions. Si no se’n produeixen, passat aquest període l’aprovació inicial es considerarà definitiva.

 

SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions i ajuts a les entitats privades i a les persones físiques sense ànim de lucre que programin activitats esportives i de lleure d’interès públic local durant l’any 2018. El termini de presentació de sol·licituds es fixa el dia 31 de maig de 2018. La quantitat concedida no podrà excedir, globalment, de la que estableix el pressupost municipal vigent, que és de 25.000€.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PEXI

S’acorda concórrer a la convocatòria efectuada per la Diputació de Tarragona del Programa Específic d’Obres per a la Millora de Xarxes Bàsiques Municipals (PEXI), corresponent al 2018. Es presentarà una separata del projecte de remodelació del carrer Anselm Clavé, referida a la canalització d’aigües. L’import sol·licitat és de 19.172€.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Rivisa ICM  SA

Tanques zona esportiva

9.998,05

Andlet Prompla SL

Arranjament teulades La Fabrica

1.925,00

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals SL

Modificació del projecte del Centre d’Interpretació del Tèxtil

700,00

Prefabricados de Hormigon SA

Jardineres per a la via publica

654,84

Creàtics  SL

Espectacle infantil diada de Sant Jordi

690,00

Hidro Tarraco SA

Subministrament canonades aigua

382,80

Serveis Vials del Vallès  SL

Senyals de trànsit

183,82

Xavier Oliach Fàbregas

Pintura del mural de la paret exterior de la Llar d’infants

2.495,00

Consulting Técnico Ditecsa  SL

Projecte de regeneració dels terrenys situats darrere el Cementiri Municipal

7.000,00

Pintures Baldrich

Tasques de pintura a La Fabrica

2.108,80

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per Salvador Rigol Jerez en representació de Frigicoll S.A. de llicència per adequar les naus situades al c/Oreneta 4 del polígon industrial PP1. La sol·licitud s’acompanya de la documentació i els informes favorables corresponents. La liquidació de l’impost sobre construccions es calcula en 6.644,07€ i la taxa de tramitació té un cost de 600€.

 

ARRENDAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES

S’adjudiquen els arrendaments de tres finques rústiques del patrimoni municipal, respectivament, a J.R.P. (camí de Cabra, polígon 29, parcel·la 48); J.B.C. (camí de Vila-rodona, polígon 28, parcel·la 83) i M.V.G. (terme municipal de Valls, partida Palau de Reig, polígon 5, parcel·la 115).

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aproven les instàncies presentades, respectivament, per J.H.S., M.M.C.V i M.D.C.V., totes elles referides a canvis de nom de diferents nínxols del Cementiri Municipal. Les sol·licituds van acompanyades de la documentació pertinent en tots els casos.

S’aprova la sol·licitud de J.M.A.R. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1835-JRL, pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. Se li concedeix una bonificació del 75% de la quota, tal com estableixen les ordenances municipals. Es desestima la sol·licitud de la mateixa persona que li sigui abonada la diferència en la quota de l’esmentat impost per a l’exercici 2018. El reconeixement de la bonificació en la quota de l’exercici 2018 no procedeix, atès que la petició ha estat presentada durant el mes d’abril de 2018 i no serà efectiva fins al padró de l’exercici de 2019.

S’aprova la sol·licitud de G.L.U. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-4799-OF pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. Se li concedeix una bonificació del 50% en la quota, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de J.M.T.R de fraccionar el pagament dels seus impostos de vehicles, que haurà de fer mensualment fins al 30 de desembre de 2018.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.C. que li sigui concedit un ajornament per al pagament dels seus impostos de vehicles. S’acorda que pugui realitzar pagaments mensuals de 30,87€.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca