Resum de la Junta de Govern del 16 d'octubre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 16 d’octubre. S’hi va aprovar la compra de diversos elements per a la il·luminació durant les pròximes festes de Nadal.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología, S.A.

Subministraments per a la il·luminació nadalenca

500,00

Ingeniería, Control y Transferencia de Tecnología, S.A.

Subministraments per a la il·luminació nadalenca

1.364,60

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’Esther Fabregat Martí, com a secretària de l’entitat C.E. La Xiruca Foradada, que demana que es tramiti el pagament de la subvenció que els va ser concedida en el plenari del passat 22 de març de 2018 per un import de 300 euros.

S’aprova la sol·licitud d’E.P.L. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda que aquest fraccionament sigui en tres quotes.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca