Resum de la Junta de Govern del 16 de juny de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 16 de juny. Entre d’altres acords, es van aprovar els plecs de clàusules per licitar el servei de manteniment dels Aiguamolls, durant els pròxims dos anys.

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS AIGUAMOLLS

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de manteniment dels aiguamolls del Pla de Santa Maria amb un import de 15.000 euros (IVA inclòs) i una durada de dos anys.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Quibac SL

Verificació dels parallamps

925,34

JM Bruneau SA

Rellotges de paret

130,00

Serveis vials del Vallès

Plaques de senyalització per a guals

518,00

CINMAQ

Catifes sanitàries per a la piscina i el gimnàs

333,00

EMATSA

Anàlisi de la qualitat de l’aigua de la piscina

230,00

Servicios Auxiliares Arena

Servei d’Agent Cívic durant l’estiu

4.368,00

Ferreteria Valls

Tendal Mastertent de 3x3

2.128,00

Insitu Comunicació

Conte “Els nans del Pla”

6.881,64

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per Ursa Ibérica Aislantes SA per obrir un forat a la façana de la nau industrial del c/ Rossinyol 4 del Polígon Industrial. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 636,49€ i la taxa de tramitació, en 60€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’ha rebut una instància presentada per Vanesa Fores, en nom i representació de Gabinet Assessor Alt Camp SL de Valls, en la qual demana informació relativa a la normativa municipal que fa referència als locals de negocis que formen part d’una comunitat de propietaris. S’acorda respondre-li en primer lloc que la seva sol·licitud és massa genèrica i seria convenient que la concretés. En segon lloc, que la normativa que regula els usos previstos a nivell municipal es troba en les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic que són de lliure accés al portal del departament de Territori de la Generalitat. En tercer lloc, es remarca que depenent de l’activitat que es tracti, també seria d’aplicació la llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats o la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls econòmic.

S’aprova la sol·licitud de V.F.M. que demana que se li revisi la liquidació de l’impost de circulació del vehicle agrícola de la seva propietat, ja que aquests estan exempts de tributar. S’acorda la devolució de la quota de 2020.

S’aprova la sol·licitud de J.F.T. que demana que li sigui revisada la liquidació de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb motiu de la declaració de l’estat d’alarma. S’acorda retornar-li la quantitat de 59,40 euros, corresponent als dies que no s’ha permès l’ocupació de l’espai públic.

S’aprova la sol·licitud d’H.B.C. en la qual demana acollir-se a la bonificació en la taxa d’escombraries per a establiments, aprovada pel Ple Municipal per a l’any 2020 amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca