Resum de la Junta de Govern del 15 d'octubre de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 15 d’octubre. S’hi van aprovar la convocatòria de subvencions per al menjador de la Llar d’Infants i l’adjudicació dels serveis de manteniment dels parcs i jardins i del desfibril·lador.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS

S’aprova la convocatòria pública per a la concessió de subvencions per al menjador de la Llar d’Infants Quatre Vents durant l’any 2019. La data límit per a la presentació de les sol·licituds serà el 31 d’octubre i les famílies seran informades directament d’aquesta convocatòria.

 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS, JARDINS I ESPAIS VERDS

El passat 17 de setembre es va iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics del municipi, per un import de 133.000 euros, IVA inclòs, i una durada de quatre anys, pròrrogues incloses.

Només l’empresa Celine Rafí Ballet s’ha presentat a la licitació. Atès que tota la documentació és correcta i que ha formalitzat la garantia corresponent, s’acorda adjudicar-li el contracte per un import de 66.500 euros, IVA inclòs, i una durada de dos anys. Aquests dos anys es poden prorrogar per dos anys més.

 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL DESFIBRIL·LADOR

El passat 9 de juliol es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques per a la licitació del contracte de l servei tècnic de suport, manteniment i actualització del desfibril·lador, per un pressupost màxim de 840 euros més IVA i una durada de quatre anys.

S’han presentat quatre empreses a la licitació: Imposita Serveis, ANEK-S3, Cardiosos Global Protection i Technology 2050. D’acord amb la clàusula 14.2 i l’annex 5 del plec, en data 3 d’octubre es va portar a terme el tràmit de negociació de l’oferta econòmica. L’empresa Imposita Serveis va millorar l’oferta presentada, mentre que la resta de licitadors van ratificar-se en la seva, atès que no van concórrer a l’acte de negociació.

A la vista de l’informe tècnic valoratiu, en el qual es proposa l’adjudicació a favor de l’empresa Imposita Serveis, s’acorda adjudicar-li a aquesta el contracte, d’acord amb la seva oferta econòmica de 140 euros anuals més IVA.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

El Vallenc S.L.

Maquetació i impressió del Butlletí Municipal

1.348,00

Marc Monca Gaya

Actuació a la Fira del Vent

400,00

Francesc Farré Huguet

Disseny de plafó amb mapa informatiu

400,00

República Checa Press

Publicitat de la Fira del Vent

275,00

Jaume Bages Jansa

Elaboració de memòries tècniques del PUOSC

820,00

Gazpatxo Fescultura

Actuació del grup Prozak Soup a la Fira del Vent

2.000,00

Ismael Colombo Lambea

Actuació del grup Extracto de Lúpulo a la Fira del Vent

1.100,00

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud presentada per l’empresa Cubic 33 per l’adequació d’una nau d’ús logístic i ampliació de la zona sense ús. L’informe tècnic és favorable, amb el condicionant que el filat metàl·lic que es vol instal·lar no podrà superar en cap punt l’alçada de 2,30 metres sobre les rasants dels vials. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es calcula en 68.073 euros i la taxa de tramitació en 600 euros.

 

LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA DELS EXERCICIS 2017-2018

S’aprova la liquidació del servei d’aigua presentada per l’empresa Sorea segons el resultat següent:

2017

Descripció

Import (€)

Fons reposició 2017

22.500€

Escomeses plom

-266,19€

Total a favor Ajuntament

22.233,04€

 

208

Descripció

Import (€)

Fons reposició 2018

22.500€

Arranjament desguàs dipòsit

-4.629,44€

Bomba reserva pou Carbones

-2.326,69€

Instal·lació CGP pou Carbones

-1.121,93€

Diferencial renovació analitzador dipòsit

-1.365,54€

Escomeses plom

-7.678,10€

Total a favor Ajuntament

5.378,30€

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ, RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

La licitació del servei de gestió, recollida i transferència de residus de la Deixalleria Municipal es va declarar deserta el passat 6 d’agost del 2019 ja que no s’havia presentat cap oferta. Així, s’aprova un nou plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir per a la contractació d’aquest servei, amb un import de 25.748,80€, IVA inclòs, i una durada d’un any. Les ofertes es podran presentar en el termini de 15 dies naturals des de la publicació de l’anunci al Perfil del Contractant.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de V.C.L. que demana llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. La petició s’acompanya de la documentació pertinent i resta condicionada a les indicacions que estableix la normativa vigent. La llicència té un període de validesa de cinc anys.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca