Resum de la Junta de Govern del 15 de setembre de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 15 de setembre. Entre d’altres acords, es van aprovar els contractes corresponents a les licitacions aprovades el passat mes de juliol, de manteniment de les instal·lacions d’aigua i d’inspecció i manteniment dels jocs i parcs infantils municipals.

CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D’AIGUA MUNICIPALS

El passat 14 de juliol es va iniciar l’expedient i aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment i conservació de la xarxa d’aigua dels edificis i instal·lacions municipals, amb un import de 30.250€, IVA inclòs, i una durada de dos anys. A la licitació s’ha presentat únicament l’empresa Antoni Montserrat Ferré. Atès que l’oferta compleix tots els requisits i que ha constituït la garantia definitiva, s’acorda adjudicar-li el servei i formalitzar el contracte administratiu corresponent.

CONTRACTE DEL SERVEI D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS MUNICIPALS

El passat 14 de juliol es va iniciar l’expedient i aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals, per un import de 5.808€, IVA inclòs, i una durada de dos anys.

A la licitació s’han presentat les empreses Happyludic Playground and Urban Equipment i Miralda Espais i Serveis. El passat 7 d’agost, la unitat tècnica encarregada de valorar les presentacions va procedir a la qualificació de la documentació presentada i es va fer la proposta d’adjudicació en favor de Happyludic Playground, atès que és l’oferta que ha obtingut millor puntuació. Així, s’acorda adjudicar-li el servei, per un import de 5.067,48€, Iva inclòs i formalitzar el corresponent contracte administratiu. Aquest contracte no requereix la constitució de garantia.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Rasdal DxT

Material per a entrenament de l’equip de futbol femení

107,46

Infordisa

Programari antivirus

223.50

Cerralsa

Reparació porta d’alumini de la piscina

634,85

Rafael Rafí Rovirosa

Desenvolupament de l’app “Descobreix El Pla de Santa Maria”

3.140,00

AGMA S.L.

Representació de l’espectacle “Jo, jo, jo” al Cicle de Teatre Amateur

1.700,00

Happyludic Playground and Urban Equipment

Jocs infantils per a la Torre de Santa Maria

2.805,00

ENGISIC Solucions i Consulting

Estudi d’inundabilitat associat a la canalització de la Rasa del Tudores

5.500,00

Acció-2 Enginyers

Projecte constructiu de canalització de la Rasa del Tudores

14.200,00

Toldos Zurita S.L.

Lones cobertores d’hivern per a les piscines municipals

6.533,00

Roc Gelonch S.A.

Tancament amb enreixat de la parcel·la del carrer Montserrat de propietat municipal

1.076,46

 

CONCESSIÓ DEMANIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL

S’aprova l’expedient administratiu per a la concessió d’us privatiu de l’immoble situat al polígon industrial PP1, destinat a equipament, per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil. S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la concessió i s’obre la fase de licitació pública, amb un termini de 26 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de l’anunci al perfil del contractant.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de Mikel Miramon Pérez, en representació del Club Esportiu El Pla de Santa Maria, que demana una bestreta de la subvenció concedida el passat mes de juliol. S’acorda concedir una bestreta per import de 6.000 euros, que es regularitzarà amb els imports revisats i justificats, amb la documentació que s’haurà de presentar abans del 30 de desembre de 2020.

S’aprova la sol·licitud de J.C.L. que demana una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 7586-LJH, en substitució de la que gaudia fins ara per al vehicle anterior, matrícula 5995-HGV, atesa la seva condició de persona amb discapacitat. La petició s’acompanya de la documentació corresponent.

S’aprova la sol·licitud de J.O.G., en nom i representació d’I.R.D.P. en la qual sol·licita una pròrroga per a la presentació de la liquidació de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (“plusvàlua”), atès que per problemes aliens a la seva voluntat, no ha estat possible realitzar l’escriptura d’acceptació d’herència del seu pare, A.R.A., mort el dia 31 de desembre de 2019. Se li concedeix una prova fins al 31 de desembre de 2020.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal