Resum de la Junta de Govern del 15 de març de 2022

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 15 de març. Entre d’altres acords, es van aprovar noves certificacions d’obres de la rehabilitació de les naus de la Fàbrica i de la canalització de la Rasa del Tudores.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la 6a certificació de l’obra de rehabilitació de l’estructura de les naus de La Fàbrica que està duent a terme l’empresa Solvetia. L’import d’aquesta certificació és de 209,281,04€.

S’aprova la 4a certificació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores que està duent a terme l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios. L’import de la certificació és de 159.920,47€.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Gasque Fusteria

Subministrament material

319,84

ICTT

Subministrament il·luminació

826,45

Vives Marín

Materials per al Pavelló

546,05

Actura 12

Concert per a les Terrasses Musicals 2022

400,00

Josep M. Baldrich

Pintura accés Camp de Futbol

590,34

Josep M. Baldrich

Pintura i manteniment Camp de Futbol

1.154,44

Events 91 Josep Pera

Muntatge i suport tècnic obra “Infanticida”

3.588,00

Tarragona Disseny SL

Exposició Pla de Residus 1990

2.500,00

 

PRÒRROGA DE CONTRACTE

S’acorda prorrogar el contracte del servei de publicitat i impressió que es va adjudicar a l’empresa El Vallenc SL el 24 de març de 2020, per un període de dos anys a afegir als dos anys inicials, tal com s’establia en les bases de la licitació corresponent.

LEGALITZACIÓ D’HABITATGE

S’aprova la sol·licitud de legalització d’un habitatge unifamiliar al carrer Noguer, 36, presentada per D.A.L. La quota de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fixa en 3.256,00€ i la taxa de tramitació, en 88,00€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’A.G.F. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent en dues quotes mensuals fins al 31 de maig de 2022.

S’aprova la sol·licitud de J.G.V. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 4769-BWG, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de Joan Valls Roig que demana que s’inscrigui el vehicle Ford Tournero matrícula 6282-LWG a la llicència de taxi que ja disposa.

S’accepta la donació d’un nínxol del cementiri municipal realitzada per M.C.L.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal