Resum de la Junta de Govern del 15 de gener de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 15 de gener. S’hi va aprovar la contractació del Taller de Basket Beat adreçat a nois i noies del poble. També es va aprovar la tramitació del pagament de les subvencions concedides a diverses entitats planenques per a l’anualitat de 2019.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Associació Basket Beat

Taller de Basket Beat

1.500,00

Serret Electrònica

Composició escenari

1.017,21

 

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de J.V.P.N. de llicència d’obres per reformar una pallissa situada al Polígon 29, parcel·la 27, del cadastre de rústica del terme municipal. La petició s’acompanya del projecte tècnic i de l’informe favorable de la tècnica municipal. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 981,02 euros i la taxa per tramitació de la llicència és de 60 euros.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aproven les instàncies presentades per les persones i entitats que es relacionen a continuació i que demanen que es tramitin els pagaments de les respectives subvencions que se’ls van concedir per a l’anualitat de 2018. Totes les sol·licituds s’acompanyen de la documentació pertinent.

 

Sol·licitant

Entitat

Import (€)

Jordi Valls Montserrat

Escola de Futbol del Pla de Santa Maria

3.800

Jordi Valls Montserrat

Associació de Joves del Pla

500

Alícia Martínez Zurita

Nexus Teatre

800

Esther Fabregat Martí

C.E. La Xiruca Foradada

1.300

Guillem Fonts Ferrando

Associació Cultural La Barraca

400

Cristina Sallés Vila

Club Patí del Pla de Santa Maria

6.000

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal