Resum de la Junta de Govern del 15 de febrer de 2022

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 15 de febrer. Entre d’altres acords, es van aprovar certificacions d’obres de la canalització de la Rasa del Tudores i del Carrer del Vall. També es van aprovar els comptes de recaptació d’IBI i d’IAE del 2021.

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE RECAPTACIÓ DE L’IBI i IAE

El Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona, organisme autònom administratiu BASE, ha fet arribar a l’Ajuntament els comptes de recaptació de l’IBI i IAE per a la seva aprovació.

Els imports ingressats són els següents:

Recaptació voluntària liquidable: 172.869,13€.

Recaptació voluntària no liquidable: 194.543,62€.

Recaptació en executiva (anys anteriors): 73.542,47€.

La Junta de Govern dona l’aprovació als comptes presentats.

CERTIFICACIONS D’OBRES

S’aprova la tercera certificació de l’obra de canalització de la Rasa del Tudores, que duu a terme l’empresa Cobra Instalaciones y Servicios, guanyadora de la licitació corresponent. Aquesta certificació ascendeix a la quantitat de 273.805,21€, IVA inclòs.

S’aprova la cinquena certificació de les obres de rehabilitació de les naus de La Fàbrica per construir una residència d’avis. Les obres les duu a terme l’empresa Solvetia. Aquesta certificació té un import de 148.267,09 euros, Iva inclòs.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Rifer-Rocafer

Revisió anual del rellotge

250,00

Infordisa 2.0

Renovació anual de l’antivirus

206,84

Automàtic Tarraco

Adquisició de deshumidificador

413,60

Franch Serveis Professionals

Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització de les zones municipals

9.400,00

Chubb Iberia

Manteniment dels extintors del Casal d’Avis i del Centre Cívic

1.252,28

Xavier Oliach Fàbregas

Restauració del mural de la Llar d’Infants

2.680,00

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI PER A L’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS

L’empresa Construcciones y Reformas Jimarán, que va guanyar la licitació per a la construcció de l’ampliació del gimnàs, ha presentat una sol·licitud d’ampliació del termini d’execució de les obres, atès que durant els darrers mesos s’ha produït una alteració greu en el subministrament de matèries primeres i això impedeix completar els treballs en el període inicialment previst. S’acorda, doncs, autoritzar l’ampliació del termini en els termes que estableix la llei de Contractes del Sector Públic.

 

MANTENIMENT DELS AIGUAMOLLS

S’aprova la pròrroga del contracte amb l’empresa ENTRAL SCCL per al manteniment dels aiguamolls per dos anys més. La nova data de finalització serà el 30 d’agost de 2024.

 

PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES

S’aprova provisionalment el padró per a l’Impost de Vehicles (IVTM) per a l’exercici econòmic del 2022. Després de la seva publicació al BOP de Tarragona i al taulell d’anuncis de la corporació, hi haurà un període de 15 dies per presentar al·legacions. Si no n’hi ha, l’aprovació es considerarà definitiva. El període de cobrament s’estableix de l’1 d’abril al 31 de maig de 2022.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.U.P. que demana una bonificació en la quota de l’Impost de Bens Immobles per al seu habitatge, situat a l’Avinguda Gaudí 2, pel motiu que té instal·lacions d’autoconsum d’energia solar fotovoltaica amb una potència major o igual al 30% de la potència contractada per a l’immoble. D’acord amb les ordenances fiscals vigents s’acorda concedir-li, amb efectes del padró de 2022, una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost durant 3 anys consecutius, a comptar des del primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.

S’aprova la sol·licitud de Rosa Maria Masriera Raventós, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, que sol·licita una col·laboració econòmica per a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple. S’acorda fer una donació de 100 euros.

S’aprova la sol·licitud de Jaume Ferrer Vinyes, en representació de la Coral Parroquial del Pla, que demana que es faci el pagament de la subvenció que se li va concedir el passat 26 de maig per un import de 2.100 euros. La sol·licitud s’acompanya de la justificació corresponent.

S’aprova la sol·licitud d’Alexandre Martí Orenga, en representació de l’Associació de Gent Gran, Jubilats i Pensionistes del Pla, que demana que es faci el pagament de la subvenció que se’ls va concedir el passat mes de maig per un import de 2.000 euros. Igualment, s’acompanya de la documentació corresponent.

S’aprova la sol·licitud de Mikel Miramón Pérez, en representació del Club Esportiu El Pla de Santa Maria, que demana que es faci el pagament de la subvenció que se’ls va concedir el passat mes de maig per un import de 9.500 euros. Atès que es va concedir una bestreta d’aquesta subvenció en data 26 d’agost, s’acorda ara el pagament de la quantitat de 3.500 euros. Com les anteriors, la sol·licitud s’acompanya de la documentació corresponent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal