Resum de la Junta de Govern del 15 de desembre de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 15 de desembre. Entre d’altres acords, es va aprovar la contractació dels espectacles de la Festa Major d’Hivern, així com el pressupost per a la construcció de la vorera posterior de l’Escola Sant Ramon.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Servicios Auxiliares Arena

Agent Cívic per als actes de Nadal

598,50

Diari de Tarragona

Publicitat

750,00

Francisco Zurita Pérez

Construcció de vorera posterior a l’Escola

7.315,00

Management i Serveis SL

Concert La Nova Blanes

3.850,00

El Cau de l’Unicorn SL

Espectacle “Akashia, el viatge de la llum”

1.500,00

Tanaka Teatre SCP

Espectacle “Contes de Nadal de les Germanes Badia”

990,00

 

ALIENACIÓ DE BÉ IMMOBLE I CESSIÓ A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PP5

S’acorda procedir a l’alienació directa de la finca inscrita al tom 1.887, llibre 125 de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, foli 58, finca 4.330, per un import de 25.000 € a J.J.V.M. L’import resultant de la venda es cedeix a la Junta de Compensació del pla parcial PP5, com a conseqüència de l’impagament de les quotes i com a beneficiària dels bens esmentats.

 

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Es denega la llicència urbanística sol·licitada per C.M.G. per realitzar obres diverses al polígon 16, parcel·la 23 del Pla de Santa Maria per diverses raons i manca de documentació.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.S.N. que demana el canvi de nom de tres nínxols del cementiri municipal. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de G.P.L. que demana que no se li cobri la quota anual del mercat setmanal pel fet que ha deixat d’utilitzar l’espai.

S’aprova la sol·licitud de J.V.A. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 6700-GJV, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

S’aprova la sol·licitud de Maria del Mar Morales Mesa que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de taxa d’escombraries amb motiu d’haver patit les restriccions causades per l’estat d’alarma en el seu establiment. Atès que la documentació presentada demostra que es compleixen tots els requisits, se li concedeix una bonificació del 100% en la quota de la taxa d’escombraries del 2020.

S’aprova la sol·licitud de C.L.A. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 2703-GYK, en substitució de l’exempció que gaudia per al seu vehicle anterior. atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal