Resum de la Junta de Govern del 14 de setembre de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 14 de setembre. S’hi van aprovar la concessió de les subvencions per a l’organització d’activitats esportives i de lleure que han sol·licitat diverses entitats planenques. També es van aprovar contractes i pressupostos relacionats amb la Fira del Vent.

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES I DE LLEURE

S’acorda resoldre la convocatòria de subvencions per a activitats esportives i de lleure amb els següents imports (en euros):

Coral Parroquial del Pla – 2.100

Club Patí El Pla de Santa Maria – 8.000

Penya Barcelonista El Pla de Santa Maria – 1.000

Associació de la Gent Gran – 2.000

Escola de Futbol El Pla de Santa Maria – 3.800

Club Esportiu El Pla de Santa Maria – 9.500

Col·lectiu de Dones del Pla – 1.500

Associació de Pares i Mares de l’Escola Sant Ramon – 2.000

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

La República Checa

Publicitat de la Fira del Vent 2021

275,00

Festa Catalunya Events

Publicitat de la Fira del Vent 2021

120,00

Datots SL

Publicitat de la Fira del Vent 2021

100,00

Diari de Tarragona

Publicitat de la Fira del Vent 2021

700,00

Hit 103

Publicitat de la Fira del Vent 2021

225,00

Godo Strategies

Publicitat de la Fira del Vent 2021

278,30

Ariadna Fábregas Navarrete

Subministrament de banderes

329,00

Plana Fábregas Tarragona

Extintors

515,02

Infordisa

Llicències antivirus

223,50

Agrup Lab SL

Escaneig de fotografies en Realitat Augmentada per a la Fira del Vent

2.000,00

Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Arts finals per al projecte del Centre d’Interpretació del Tèxtil

4.336,20

Siddartha Vargas Martínez

Actuació d’El Pot Petit a la Fira del Vent

4.500,00

Clip So Llum Imatge

Sonorització El Pot Petit a la Fira del Vent

1.350,00

Envelats Elias

Lloguer de carpes per a la Fira del Vent

2.900,00

Josep M. Dalmau Batalla

Muntatge i desmuntatge passarel·la Fira del Vent

330,00

TGD Tarragona Disseny

Execució de la 1a fase del projecte del Museu Agrícola

4.400,00

TGD Tarragona Disseny

Execució del projecte del Museu del Morter

8.900,00

Mireia González Mohedano

Passejades en carro i cavall per la Fira del Vent

760,00

Tecnilab Electromedicina

Curs de formació de desfibril·ladors

700,00

Imposita Serveis

Adquisició d’un desfibril·lador

1.345,00

PLA DE SALUT I SEGURETAT DE LA REHABILITACIÓ DE LES NAUS DE LA FÀBRICA

S’aprova el Pla de Salut i Seguretat per a l’execució de les obres de rehabilitació de les naus de La Fàbrica presentades per l’empresa contractista Solvetia i la coordinadora tècnica, Cristina Linares Vidal.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de D.L.A. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impostos i taxes municipals. S’acorda fraccionar el pagament del deute pendent quotes mensuals fins al 31 de desembre de 2021.

S’aprova la sol·licitud de C.S.C. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 0681-LMY, pel fet que és un automòbil híbrid. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent. S’acorda concedir-li la bonificació que estableixin les ordenances municipals per al 2022.

S’aprova la sol·licitud de R.L.R, que demana una exempció del 100 de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 9659-JPG, en substitució de la que gaudia pel seu vehicle anterior, matrícula 8684-DYS, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal, que passarà a titularitat d’I.C.R. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de reducció de la jornada laboral de la treballadora de l’Ajuntament L.G.P.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal