Resum de la junta de govern del 14 de setembre de 2017

Sessió del 14 de setembre de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 14 de setembre. S’hi va acordar concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per a llars d’infants i la cessió d’ús d’edificis públics per a l’Escola Sant Ramon durant el curs 2017-18. També es van aprovar diversos pressupostos, la majoria dels quals relacionats amb la Fira del Vent.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL

S’acorda concórrer a la convocatòria de la Diputació de Tarragona de subvencions per al programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d’educació infantil (de 0 a 3 anys) de titularitat municipal. Es sol·licita l’ajut màxim establert que està fixat en 875 euros per cada alumne equivalent.

 

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’EDIFICIS PÚBLICS

S’aprova la sol·licitud de M. Carme Compte Domingo, en nom de l’Escola Sant Ramon del Pla de Santa Maria, d’utilització del Pavelló Poliesportiu, de dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 h. i de 14:30 a 16:00 h.; del Centre Cívic, les Pistes de Tennis i el Camp de Futbol, de forma puntual prèvia petició i en funció de la disponibilitat i de la Mediateca i els serveis sanitaris de la planta baixa de l’edifici històric de l’Escola, de dilluns a divendres, de 9:00 a 16:00 h. L’autorització té vigència per a tot el curs escolar 2017-18.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

Vista la instància presentada per M.C.C. sol·licitant que es canviï l’enllumenat del portal del carrer del Roser així com la il·luminació de la capella de la Mare de Déu del Roser, s’acorda aprovar la sol·licitud i preveure en el pressupost municipal per a l’exercici de2018 una partida per a l’execució de les millores proposades.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal