Resum de la Junta de Govern del 14 de març de 2023

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 14 de març. Entre d’altres acords, es va aprovar la novena certificació de les obres de la segona fase de rehabilitació de La Fàbrica per instal·lar-hi una residència de gent gran.

En aquest text es resumeixen només aquells acords que afecten a entitats, empreses o col·lectius o bé que són d’interès públic. Per a informació sobre acords referits a persones individuals, podeu sol·licitar la consulta de l’acta a les oficines de l’Ajuntament.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRES

S’aprova la novena certificació de l’obra “Tancaments exteriors i serveis de La Fàbrica”, que correspon a la segona fase de la rehabilitació de l’antiga fàbrica tèxtil que haurà d’acollir una residència de gent gran. Els treballs els porta a terme l’empresa Solvetia. La certificació ara aprovada té un import de 61.374,24€.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Artur Vives SAU

Materials diversos

693,00

Jordi Estrada Ribé

Material informàtic

100,83

Jordi Estrada Ribé

Material informàtic

81,82

 

PAGAMENT DE SUBVENCIONS

S’aprova el pagament de la subvenció al Centre Excursionista La Xiruca Foradada per l’import de 1.272,00€. Aquesta subvenció va ser atorgada el juliol del 2022. L’entitat ha presentat la documentació justificativa de les activitats realitzades i les corresponents despeses.

DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES

Es denega llicència d’obres presentada per Roger Fernández Girona en representació de Solar Profit Energi Services per a la instal·lació de sis plaques solars al polígon 21, parcel·la 61 de la Partida Baiona, atès que no s’acredita la legalitat de l’edificació en la documentació presentada.

UTILITZACIÓ DE LA SALA PARROQUIAL

S’autoritza a Ramón Gómez Mancera la utilització de la Sala Parroquial el diumenge 26 de març al matí per a l’acte de presentació de la seva candidatura a les eleccions municipals.

BAIXA D’ACTIVITAT

A petició de Carme Fonts Compte, es dona de baixa l’activitat de perruqueria al carrer La Réria 59 per jubilació.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal