Resum de la Junta de Govern del 14 de gener de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar la primera sessió ordinària del 2020 el dimarts 14 de gener. S’hi va aprovar la concessió de beques per al menjador de la Llar d’Infants. També es va aprovar, entre d’altres acords, concórrer a la convocatòria d’ajuts del programa Leader de desenvolupament local.

BEQUES PER AL MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS

S’aprova la relació de les persones adjudicatàries de les beques menjador de la Llar d’Infants Quatrevents. Per a l’adjudicació era necessari obtenir un mínim de 5 punts d’acord amb les bases de la convocatòria.

De les vuit sol·licituds presentades, n’hi ha sis que han arribat a aquesta puntuació i, per tant, obtenen la beca. Les dues restants, en no complir aquest requisit, no poden obtenir l’ajut. La concessió es notificarà de forma individual a tots els sol·licitants i a través del tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL LEADER

S’aprova concórrer a la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu Leader, del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. El projecte presentat té com a títol “El Centre Cívic del Pla de Santa Maria del segle XXI”.

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ

S’aprova concórrer a la convocatòria del 2020 d’ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003 de 22 d’abril. En el cas del municipi del Pla, la urbanització Torre de Santa Maria pot ser beneficiària de la línia d’ajuda al tractament de la vegetació amb estassada de matoll i tallada d’arbrat.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Exercycle S.L.

Manteniment de la maquinària del gimnàs

71,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de l’empresa URSA Ibérica Aislantes S.A. per realitzar obres per a la modificació de les instal·lacions per a l’augment de producció a la finca situada al carrer Rossinyol 4 del Polígon Industrial. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 11.299,34 euros i la taxa de tramitació de la llicència, en 305,39.

CONVENI D’ASSESSORAMENT I COOPERACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA DE TURISME

S’aprova la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Camp pel servei d’assessorament i cooperació tècnica en matèria de turisme.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aproven les sol·licituds següents –totes acompanyades de la documentació pertinent– que demanen exempció del 100% de l’impost de vehicles per la condició de persones disminuïdes de les sol·licitants: M.U.P. (vehicle matrícula B-3795-IJ); E.J.R.H. (vehicle matrícula 7790-CVX) i M.R.F.H (vehicle matrícula B-9080-VP, en substitució de la que gaudia per al vehicle matrícula 3790-HJC). Les exempcions tindran efecte en el padró de l’any 2020 de l’impost esmentat.

Es desestima la sol·licitud, en els mateixos termes de les tres anteriors, presentada per  V.D.A. (vehicle matrícula 7075-GDP), pel fet que no acredita tots els requisits necessaris.

S’aprova la sol·licitud d’Esther Fabregat Martí, com a Secretària de l’entitat C.E. La Xiruca Foradada del Pla de Santa Maria, que demana que es tramiti el pagament de la subvenció ordinària que se’ls va concedir en la convocatòria de 2019 per import de 2.000 euros.

S’aprova la sol·licitud de Josep Maria Silvestre, com a president de l’entitat C.E. La Xiruca Foradada, en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció extraordinària que se’ls va concedir el 2019 per col·laborar amb les despeses de l’entitat amb motiu de la festa del Dia del Camí de Muntanya.

S’aprova la sol·licitud de Jordi Valls Montserrat, com a Secretari de l’Escola de Futbol del Pla de Santa Maria que demana que es tramiti el pagament de la subvenció que se’ls va concedir en la convocatòria de 2019 per import de 3.800 euros.

S’aprova la sol·licitud de Cristina Sallés Vila, com a Secretària del Club Patí El Pla de Santa Maria que demana que es tramiti el pagament de la subvenció que se’ls va concedir en la convocatòria de 2019 per import de 6.000 euros.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal